Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2003-02-06-4973
Publisert
Ikrafttredelse06.02.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvje og Hornnes kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort
KorttittelForskr. om vann- og avløpsgebyr, Evje og Hornnes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Evje og Hornnes kommunestyre 6. februar 2003 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter [vass- og kloakkavgiftslova] § 3 og forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000
3.Forskrift 6. februar 2003 nr. 4973 om vann- og avløpsgebyrer, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.
-Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Forenklet beregning av bruksareal omfatter:
-Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer, se NS 3940.

-Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.
-Engangsgebyr for tilkobling: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.
-Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.
-Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).
-Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning.
-Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.
-Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet.
-Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
-Stipulert forbruk Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.
-Tjenestedeklarasjon Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.
-Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilkobling
-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilkobling.
§ 5.Engangsgebyr for tilkobling

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilkobling til vann- og/eller avløpstjenester. Kommunen fastsetter frist for tilkobling til kommunalt ledningsanlegg.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilkobling.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilkobling når tilkoblingen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vannforsyningstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vannforsyningstjenestene. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenestene. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret kan differensieres etter brukerkategori, henholdsvis næring og bolig.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag.

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige abonnenter. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer, offentlige virksomheter og fritidseiendommer betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk.

Bolig- og hytteabonnenter betaler etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, eller etter målt forbruk.

Dersom bebyggelsen kun er tilkoblet kommunal avløpsledning, avgjør kommunen om gebyret skal beregnes etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, eller etter målt forbruk. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se § 8.

§ 7.Leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler inngår i abonnementsgebyret for vannforsyningstjenester.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn målt vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår – Drikkevann/Avløpstjenester.

§ 9.Midlertidig tilkobling

Med midlertidig tilkobling menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og kun skal brukes i en begrenset periode. Eksempler på slike anlegg er anleggsbrakke, sirkus, tivoli eller lignende.

Eier/fester/leietaker av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet med avregning i forhold til den tid tilkoblingen er operativ. Gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for midlertidig tilkobling, men alle kostnader vedrørende tilkobling og frakobling belastes eier/fester/leietaker av eiendommen.

Midlertidig tilkobling gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jf. I. Generelle bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilkobling til abonnenten samtidig som tillatelse til igangsetting gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilkobling forfaller til betaling senest ved tilkobling.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles på minst 2 terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilkobling faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år.

Forbruksgebyret betales à konto fordelt over minst 2 terminer basert på fjorårets forbruk.

Avregning skjer normalt på 1. termin påfølgende år.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om plombering av anboringspunktet, er mottatt. Ny tilkobling av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilkobling. Kostnader ved frakobling og ny tilkobling dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av Rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 14.Klage

Avgjørelser etter den forskriften som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 6. februar 2003.