Forskrift for tømming av slamavskillere mv., Gjøvik kommune, Oppland.

DatoFOR-2003-02-20-642
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse05.06.2003
Sist endret
EndrerFOR-1990-03-22
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort05.06.2003
KorttittelForskrift om septiktømming, Gjøvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 20. februar 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet og tredje ledd samt § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder for tømming av slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for septikslam fra alle boliger og fritidsboliger som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning. Forskriften kan også gjelde for forretninger, bedrifter, skoler o.l. med innlagt vann og som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning.

§ 2.Definisjoner

Som abonnent regnes eier av eiendommen som omfattes av den kommunale slamtømmingsordningen. Dersom eiendommen er festet bort 10 år eller mer, regnes fester som abonnent om ikke annet er avtalt.

Med innlagt vann menes i denne forskriften vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg e.l. som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.

Med avløpsvann menes i denne forskrift avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom e.l.

Med gråvann menes i denne forskrift avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom o.l.

Med svartvann menes i denne forskrift avløpsvann fra wc.

Med boenhet menes bolig med ett eller flere rom samt eget bad/wc og kjøkkendel.

Kap. 2. Tømming

§ 3.Tvungen tømmeordning

Kommunen skal tømme slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for septikslam som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen.

Når særlige forhold foreligger kan det gis fritak fra ordningen, se § 10.

§ 4.Tømming av slamavskiller mv.

Varsel om tømming gis gjennom lokalpressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For boliger med slamavskiller for både grå- og svartvann, skal tømming skje en gang hvert år.

For boliger med slamavskiller for kun gråvann, skal tømming skje hvert 2. år.

For boliger med slamavskiller for gråvann og med wc tilknyttet tett tank skal slamavskiller tømmes hvert 2. år og tett tank tømmes en gang hvert år.

For fritidsboliger skal tømming skje hvert 2. år for alle typer anlegg.

For forretninger, bedrifter, skoler o.l. skal tømming skje hvert år for alle anlegg.

Når særlige grunner foreligger, kan Gjøvik kommune v/teknisk drift bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømmeåret regnes fra 1. januar - 31. desember.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt og søl. Anlegget skal forlates i lukket stand.

Grinder, porter og dører skal lukkes og eventuelt låses.

Tømmefirmaets kjøretøy skal være slik innrettet at tømming og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte. Under transport må avløpsvann/slam sikres slik at det ikke lekker ut.

§ 5.Ekstra tømming

Tømming ut over rutinene nevnt i § 4 bestilles og betales av abonnent direkte til det tømmefirma som har entreprisen på plikttømmingen. Tømmefirma plikter å rapportere alle slike tømminger til kommunen (dato, mengde o.l.).

§ 6.Krav til kjørbar veg

Som kjørbar veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle kjøretøy (tankbil) med akseltrykk 8 tonn. Vegen må ha en frihøyde på minimum 3,5 m. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg som følge av gjennomføring av tømmeordningen etter disse forskrifter.

Eventuelle krav om erstatning for skade på privat veg rettes direkte til tømmefirmaet.

§ 7.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil.

Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring og skal ikke overfylles. Ved tømming på vintertid skal abonnenten sørge for at overdekning med snø og is er fjernet. Det kan kreves at lokk skal merkes.

Abonnenten plikter å la den som tømmer anlegget få rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Abonnenten er pliktig til å melde/søke om endringer i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

Abonnenten plikter å melde fra når eiendom blir bebodd/ubebodd.

Samleinnretningen må kun nyttes til oppsamling av avløpsvann fra eiendommer nevnt i § 1 og § 2, og slik samleinnretningen er godkjent for.

Kap. 3. Gebyr

§ 8.Gebyr for tømming av slamavskiller mv.

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen.

Gebyret belastes på 3. termin sammen med andre kommunale eiendomsgebyrer.

Hver boenhet skal betale gebyr uavhengig av om den er tilknyttet et felles privat avløpsanlegg eller den har eget avløpsanlegg. Kommunen v/teknisk drift kan i spesielle tilfeller bestemme en redusert gebyrsats hvis flere er tilknyttet et felles privat avløpsanlegg. 

Gebyrets størrelse beregnes slik:

Tømming av slamavskiller med wc: A

Tømming av slamavskiller uten wc: B

Tømming av slamavskiller uten wc + wc til tett tank.: C + (antall m³ tett tank +1m³ ) x D.

Ev. forretninger, bedrifter, skoler o.l.: C + antall m³ tank x D.

Fritidsboliger: Samme enhetspris som for helårsbolig med tilsvarende anlegg.

Fritidsbolig hvor alt avløpsvann går til tett tank: C + antall m³ tank x D

A: Fast gebyr for hele tjenesten

B: Fast gebyr for hele tjenesten

C: Fast gebyr for bl.a. oppmøte og transport

D: Pris pr. m³ tankvolum 

Gebyret for fritidsbolig og fast bosetting uten wc fordeles over 2 år.

Tankens volum brukes ved bestemmelse av antall m³ .

I særskilte tilfeller hvor avløpsanlegget ikke samsvarer med en av de overnevnte anleggstyper, kan kommunen v/teknisk drift bestemme størrelsen på gebyret for tømming.

§ 9.Innkreving, renter mv.

Gebyr for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1 nr. 2 bokstav a.

Morarenter beregnes iht. renteloven av 17. desember 1976 nr. 100 og iht. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen.

Ved eierskifte er eier av eiendommen, ved tidspunktet for utsendelse av avgiften, ansvarlig for at denne blir betalt.

§ 10.Søknad om fritak

Bolighus som står ubebodd kan innvilges midlertidig fritak for tvungen septiktømming. Fritak gis først etter skriftlig søknad. Boliger som har fått tømt sitt avløpsanlegg for året før kommunen mottar slik søknad, skal betale fullt gebyr for dette året uavhengig av hvor mange måneder boligen har vært ubebodd.

For boliger som har vært bebodd mer enn 8 måneder av året skal avløpsanlegget tømmes og belastes med fullt gebyr.

Hovedutvalg for teknisk drift kan gi hel eller delvis dispensasjon fra den pliktige septiktømmingen i tilfeller hvor det ville være åpenbart urimelig å gjøre den gjeldende.

Søknaden sendes Gjøvik kommune ved virksomhetsområdet teknisk drift.

Kap. 4. Klage, straff og ikrafttreden

§ 11.Klage

Delegert vedtak fattet av teknisk drift i medhold av disse forskriftene kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser jf. forurensningslovens § 85, til hovedutvalget for teknisk drift.

§ 12.Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 78.

§ 13.Ikrafttreden

Forskriften gjøres gjeldende fra kunngjøringsdato. Fra samme tid oppheves forskrift av 22. mars 19901 for tømming av slamavskiller mv. i Gjøvik kommune, Oppland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.