Forskrift om renovasjon, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-2003-03-27-601
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse27.03.2003
Sist endretFOR-2007-10-04-1300 fra 01.01.2008
EndrerFOR-1996-08-22
Gjelder forSkien kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort22.05.2003
KorttittelForskrift om renovasjon, Skien

Kapitteloversikt:

Fastsatt av bystyret i Skien kommune 27. mars 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34. Endret 13 des 2005 nr. 1737, oppheves ved forskrift 4 okt 2007 nr. 1300 fra 1 jan 2008.

I

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og tømming av husholdningsavfall, slamavskillere, tette tanker mv., fra de områder i kommunen som omfattes av den kommunale renovasjonen. Forskriften gjelder også sortering, gjenvinning og hjemmekompostering av avfall, samt avfallsgebyr.

Tømming av husholdningsavfall gjelder for hele kommunen med unntak av Luksefjell, fra og med Eikornrød.

Tømming av slamavskillere mv. omfatter hele kommunen.

Næringseiendommer kan delta i ordningen dersom avfallet fra virksomheten har en sammensetning som i art og mengde tilsvarer husholdningsavfall.

Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til kan etter søknad dispensere fra plikten til å delta i ordningen dersom særlige grunner tilsier det.

§ 2.Definisjoner

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning mv. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent. Det samme gjelder hvis festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.

Som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) regnes alle produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for å fungere, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av slike strømmer eller felt.

Som hageavfall regnes kvist, gressklipp, planterester mv. fra hagedrift.

Som våtorganisk avfall regnes kjøkkenavfall, matrester (både vegetabilsk og fra kjøtt/fisk), kaffe-/teposer, planterester etc.

Med matavfallskvern menes innretning som er tilkoplet husets avløpsanlegg og som maler opp våtorganisk avfall.

Med varmkompostering menes kompostering i isolert beholder, hvor temperaturen i komposten holdes oppe året rundt.

Med hjemmekompostering skal forstås egenbehandling av våtorganisk avfall ved varmkompostering i isolert beholder. Komposteringen skal foregå året rundt. Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering med kommunen vil få rett til redusert renovasjonsavgift.

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som KFK-holdige kuldemøbler regnes kuldemøbler (kjøleskap, frysebokser o.l.) hvor det er brukt KFK i kjølesystem eller isolasjon.

Med oppsamlingsenhet menes plastbeholder, container eller sekk og stativ.

Som farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall) regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempler er spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. jf. forskrift om farlig avfall, fastsatt av Miljøverndepartementet 20. desember 2002 nr. 1817.

0Endret ved forskrift 13 des 2005 nr. 1737.
§ 3.Unntak for visse typer husholdningsavfall

Flytende avfall, større gjenstander, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer og smittefarlig avfall som sprøytespisser, skalpeller o.l., omfattes ikke av denne forskriften og må ikke plasseres i oppsamlingsenheten.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke plasseres i oppsamlingsenheten. I henhold til forskrift av 16. mars 1998 nr. 197 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, skal disse produktene leveres til kommunal avfallsplass eller forhandler.

KFK-holdige kuldemøbler skal i henhold til forskrift av 10. desember 1996 nr. 1310 om handtering av kasserte KFK-haldige kuldemøbel enten leveres til kommunal avfallsplass, eller til forhandler ved nykjøp.

Kap. 2. Innsamling mv. av husholdningsavfall

§ 4.Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for å samle inn avfall og tømme slamavskillere mv. fra eiendommer som omfattes av disse forskriftene.

Den kommunale renovasjonen omfatter alle eiendommer som er bebygd med bolighus innenfor renovasjonsområdet.

Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til gjeldende tømmekalender. Ulike avfallsfraksjoner har ulike hentetidspunkter, som beskrevet i tømmekalenderen. I spesielle tilfeller kan Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til bestemme annen hentehyppighet.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av. Etter tømming skal renovatøren sette oppsamlingsenheten tilbake på plass.

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten, eller i spesiell sekk hvor gebyr for innsamling og behandling er inkludert, jf. § 5 bokstav c.

Vedlikehold/renhold av oppsamlingsenheter større enn 660 liter er kommunens ansvar.

Bytting/reparasjon av oppsamlingsenheter som følge av abonnementsendring, naturlig slitasje eller forhold som abonnenten ikke kan klandres for, er kommunens ansvar.

Kommunen kan gjøre avtaler med private firma om utføring av deler av kommunens ansvarsområde.

§ 5.Abonnentens plikter
a)Oppsamlingsenheter - type og antall

Abonnenten som omfattes av den kommunale innsamling av husholdningsavfall skal sørge for å ha en oppsamlingsenhet for husholdningsavfall, en for papir og en for farlig avfall. Dersom det gis bestemmelser om økt kildesortering kan abonnenten bli pålagt å ha flere beholdere.

Abonnentens plikt etter første ledd gjelder ikke dersom kommunen har satt opp egne oppsamlingsenheter til felles bruk for abonnentene i området. Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til kan da henvise abonnenten til å benytte disse oppsamlingsenhetene.

Dersom det viser seg at det utvalgte antall og volum på oppsamlingsenhetene ikke er tilstrekkelig for eiendommen, er det abonnentens plikt å ordne med utvidelse av abonnementet. Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det mangler oppsamlingsenheter eller volumet er for lite.

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene.

b)Oppsamlingsenheter - kvalitet og vedlikehold

Oppsamlingsenheten for husholdningsavfall skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til kan sette krav til type oppsamlingsenhet som skal benyttes, hvor stor den skal være og til det antallet oppsamlingsenheter abonnenten skal ha.

Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og må behandles med forsiktighet. Abonnenten er ansvarlig for skader på oppsamlingsenheten som skyldes feilaktig bruk, hærverk eller lignende. Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til avgjør når en oppsamlingsenhet må repareres eller fornyes.

Renhold av oppsamlingsenheter med størrelse til og med 660 liter besørges av abonnenten.

c)Oppsamlingsenheter - utplassering

Oppsamlingsenhetene skal generelt plasseres på egen eiendom, lett tilgjengelig og maksimum 3 meter fra offentlig/kjørbar veg (jf. § 5 bokstav d). Hvis oppsamlingsenheten plasseres annet sted, skal den bringes frem til offentlig/kjørbar veg før kl. 06.00 på tømmedagen, ettersom tømming kan foretas fra dette tidspunkt.

Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til kan etter søknad dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon vil hovedsakelig bli gitt i tilfeller der abonnenten er eldre/ufør, og søknaden forutsettes å inneholde dokumentasjon på helsetilstanden.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Henteplikten kan bortfalle dersom kravet om tilgjengelighet ikke er imøtekommet.

I områder hvor det er satt ut felles oppsamlingsenheter, kan Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til henvise abonnenten til å benytte disse.

Oppsamlingsenheter for husholdningsavfall må ikke overfylles, og må ikke pakkes fastere med avfall enn at de lett kan tømmes. Skarpe gjenstander og fuktig avfall må pakkes godt inn.

Er det ved enkelte anledninger mer avfall enn oppsamlingsenhetene rommer, kan abonnenten kjøpe sekk for ekstraavfall der gebyr for innsamling og behandling er inkludert. Sekken plasseres slik at renovatøren lett kan ta den med ved ordinær tømming.

d)Krav til kjørbar veg

For kjøring på adkomstveg vil det normalt kreves en vegstandard tilsvarende minimumskravene i kommunens tekniske norm. Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til avgjør om aktuelle adkomstveger har akseptabel vegstandard for slik kjøring.

Ved privat veg er det abonnentens plikt å påse at vegen og snuplassen er brøytet og om nødvendig strødd.

Kap. 3. Sortering, gjenvinning og hjemmekompostering av avfall

§ 6.Sortering og gjenvinning av avfall

Generelt om husholdningsavfall: Skal i størst mulig grad kildesorteres og ombruk skal prioriteres foran gjenvinning. Alle gjenvinnbare fraksjoner kan tilrettelegges for innsamling, enten gjennom utvikling av eksisterende system eller ved separate ordninger.

Papp, papir og kartong: Det som er gjenvinnbart plasseres i egen oppsamlingsenhet. Det må ikke forekomme sølvpapir, tøy, matavfall eller andre forurensninger i papiret. Dersom kvaliteten på det utsorterte papiret ikke tilfredsstiller kravene, kan Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til fastsette at oppsamlingsenheten skal tømmes som restavfall. Merkostnadene for en slik tømming vil bli fakturert abonnenten.

Drikkekartong: Skal rengjøres, brettes sammen og pakkes i poser. Posene skal knyttes igjen og legges i oppsamlingsenheten for papir og papp.

Elektrisk og elektronisk avfall: skal leveres til forhandler eller til kommunalt avfallsanlegg, jf. § 3.

Glass og metall: Skal rengjøres og bringes til returpunkter/miljøstasjoner med oppsamlingsenheter for disse avfallstypene.

Hageavfall: kan leveres ved avfallsmottak, eller komposteres av abonnenten selv.

KFK-holdige kuldemøbler: skal leveres til kommunalt avfallsanlegg eller til forhandler, jf. § 3.

Klær og sko: Det som er helt, rent og brukbart leveres i returcontainere fra Fretex. Disse er oppstilt ved returpunkter/miljøstasjoner.

Restavfall: plasseres i grå beholder.

Farlig avfall: skal leveres i tildelt rød boks. Boksens barnesikring skal være intakt. Farlig avfall som i art eller mengde er slik at det ikke får plass i boksen, må leveres særskilt til et av kommunens betjente avfallsmottak.

Større gjenstander som møbler o.l. som ikke passer til innsamlingssystemet: Abonnenten må selv bringe dette til godkjent avfallsmottak eller eventuelt levere gjennom andre ordninger som kommunen har etablert.

§ 7.Hjemmekompostering
a)Generelt

Hjemmekompostering er en frivillig ordning for abonnenter som tilfredsstiller kravene i § 7 bokstav b. Ordningen innebærer at abonnenten selv håndterer sitt våtorganiske avfall via varmkompostering hele året. Den ferdige komposten brukes på egen eiendom.

Abonnenter som inngår slik ordning med kommunen får redusert renovasjonsgebyr i henhold til satser fastsatt av kommunen.

b)Krav til abonnenten

Det er en forutsetning at abonnenter som har avtale om hjemmekompostering ikke leverer våtorganisk avfall til den kommunale renovasjonen eller kvitter seg med det på annen måte.

Abonnenten må ha tilstrekkelig bruksareal (blomsterbed, kjøkkenhage eller lignende) til å nytte ferdig kompost. Alternativt må abonnenten gjøre rede for annen mulig bruk av komposten som gjødsel/ jordforbedringsmiddel utenfor egen tomt. Alternative løsninger skal være godkjent av kommunen.

Det må brukes komposteringsbeholder godkjent av kommunen. Egne krav er utarbeidet for dette.

Abonnenten må delta på komposteringskurs i kommunens regi, eller på annen måte godtgjøre at han/hun har tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre hjemmekompostering i henhold til avtalen.

Det må inngås forpliktende avtale om komposteringen. Denne avtalen regulerer de praktiske, hygieniske og helsemessige sidene ved komposteringsordningen.

c)Våtorganisk avfall i egen gjødselkjeller

Abonnenter innen landbruksnæringen kan inngå skriftlig avtale med kommunen om å la våtorganisk avfall gå i egen gjødselkjeller. Forutsetningene er at det drives husdyrhold og at gjødselkjeller og spredeareal er godkjent etter gjeldende retningslinjer. Gjødselkjelleren må være i aktiv drift. Ved inngåelse av slik avtale får abonnenten rett til samme reduksjon i renovasjonsgebyr som abonnenter som driver ordinær hjemmekompostering.

d)Avtalebrudd/oppsigelse

Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til har rett til å foreta inspeksjon og kontroll av at abonnentene oppfyller de krav som er stilt i forskrift og avtale. Ved brudd på disse, kan kommunen si opp avtalen med umiddelbar virkning, og innlemme abonnenten i det ordinære renovasjonssystemet.

Abonnenten kan si opp avtalen med 1 måneds varsel.

§ 8.Matavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere eller benytte matavfallskvern for å føre våtorganisk avfall til kommunalt avløpsanlegg. Matavfallskverner installert før 1. januar 2006 skal være demontert seinest 31. desember 2010.

0Tilføyd ved forskrift 13 des 2005 nr. 1737.

Kap. 4. Tømming av slam fra slamavskiller mv.

§ 9.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekning av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen.

0Endret ved forskrift 13 des 2005 nr. 1737 (tidligere § 8).
§ 10.Tømming av slamavskillere mv.

Varsel om tømming vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting eller fritidsboliger med innlagt vann og avløp tilknyttet slamavskiller, skal tømmehyppigheten være slik som forurensningsmyndigheten til enhver tid fastsetter.

I spesielle tilfeller kan Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal eventuelt låses.

0Endret ved forskrift 13 des 2005 nr. 1737 (tidligere § 9).

Kap. 5. Avfallsgebyr

§ 11.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyr betales også ved levering på godkjent avfallsanlegg.

Gebyrene fastsettes av kommunen i samsvar med forurensningslovens § 34.

0Endret ved forskrift 13 des 2005 nr. 1737 (tidligere § 10).
§ 12.Innkreving av renter mv.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

0Endret ved forskrift 13 des 2005 nr. 1737 (tidligere § 11).

Kap. 6. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Klage

Vedtak som er fattet i medhold av disse forskrifter kan påklages til kommunens klagenemnd.

0Endret ved forskrift 13 des 2005 nr. 1737 (tidligere § 12).
§ 14.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

0Endret ved forskrift 13 des 2005 nr. 1737 (tidligere § 13).

II

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 22. august 19961 for innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Skien kommune, Telemark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.