Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-2003-04-02-469
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort24.04.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Øvre Eiker

Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 2. april 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Åpen brenning kan gi store utslipp av forurensende stoffer.

Slike utslipp fører til helseplager og miljøbelastninger.

Formålet med forskriften er å hindre helseproblemer og forurensning som oppstår under åpen brenning og brenning av avfall i småovner, og å forbedre avfallshåndteringen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål og oppvarming av badestamper,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)St. Hansbål forutsatt at materialet som brennes er rent trevirke, avispapir og lignende.

I perioden 15. april - 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark uten brannsjefens tillatelse, jf. brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20 § 5 og § 6, og forskrift av 26. juni 2002 nr. 847om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2003.