Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ås kommune, Akershus

DatoFOR-2003-04-02-5006
Publisert
Ikrafttredelse01.05.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort
KorttittelForskrift om åpen brenning av avfall, Ås

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 2. april 2003 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn eller er etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak

Følgende brenning er likevel tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn i bolig eller fritidsbolig
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall og mindre mengder rent trevirke utenfor boligfelt/tettbygd strøk og etter særskilt godkjenning fra brannvesenet
e)Stankthansbål
f)ranke-og flatebrenning (gjelder ikke oppsamlet skogsavfall)
g)halmbrenning i jordbruket (gjelder ikke oppsamlet halm).
§ 6.Dispensasjon

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) eller det organ som gis slik myndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til særskilt klagenemnd oppnevnt av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskriften kan medføre straffeansvar; jf. forurensningslovens § 78.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. mai 2003.