Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-2003-05-05-579
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2003
Sist endret
EndrerFOR-1987-06-01
Gjelder forFrogn kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§29, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort15.05.2003
KorttittelForskrift om slamavskillere mv., Frogn

Fastsatt av Frogn kommunestyre 5. mai 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 29, § 30 og § 34.

§ 1.Formål

Forskriften fastsetter regler for tømming av alle mindre renseinnretninger som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av avløpsvann, og tette oppsamlingstanker med ubehandlet avløpsvann.

Forskriften gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller tilsvarende.

§ 2.Definisjoner

Med avløpsvann menes i denne forskrift avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

§ 3.Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. som omfattes av denne forskrift. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen. Tømmingen utføres etter § 5 - § 7.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes, er lett tilgjengelig for tømming med bil. Med dette menes vei som er fremkommelig og har bredde og styrke til å tåle tungt kjøretøy. Det er abonnentens/grunneierens ansvar å holde veien i en slik stand at ovenstående krav er ivaretatt. Eventuell snø, is, jord mv. til hinder for tømming skal fjernes av abonnenten før tømming utføres.

Kommunen frasier seg ethvert økonomisk ansvar for skader som måtte oppstå på veg eller oppstillingsplass under tømmingen. Ved tvist om vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

§ 5.Tømmefrekvens

All bebyggelse, både eiendommer med fast bosetting og fritidsbebyggelse, med tett tank o.l., skal tømme denne minimum 1 gang per år.

Eiendommer med fast bosetting, toalett og slamavskiller mv., skal tømme denne minimum 1 gang per år.

Eiendommer med fast bosetting uten toalett, men med slamavskiller mv., og fritidsbebyggelse med slamavskiller mv., skal tømme denne minimum 1 gang hvert 3. år.

§ 6.Varsel om tømming

Varsel om tømming skal sendes abonnent minimum en uke før tømming.

§ 7.Utførelse av tømming

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt m.m. Anlegget skal forlates i lukket tilstand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 8.Avfallsgebyr
a)Gebyrplikt

Den som omfattes av ordningen plikter å betale gebyr fastlagt av kommunen, jf. forurensningslovens § 34.

Det fastlagte gebyret dekker kun 1 tømming per år for tette tanker, og kun 1 tømming per år for eiendommer med fast bosetting, toalett og slamavskiller mv. Videre dekkes kun 1 tømming hvert 3. år for eiendommer med fast bosetting uten toalett og med slamavskiller mv., og fritidsbebyggelse med slamavskiller mv.

Ved behov for tømming oftere enn angitt, må abonnenten selv bestille tømming og dekke omkostninger i tilknytning til dette.

b)Unntak fra gebyr

Abonnenter tilknyttet det kommunale avløpsnettet, og som har slamavskiller eller lignende tilkoplet i tillegg, er unntatt fra gebyret.

§ 9.Dispensasjon

Kommunen kan, etter særskilt søknad, gi nye anlegg dispensasjon fra disse forskriftene.

§ 10.Klage

Pålegg gitt i medhold av denne forskrift kan påklages iht. forvaltningslovens § 28, annet ledd.

§ 11.Straff

Bestemmelse om straffansvar for ulovlig håndtering av avfall, § 79 i forurensningsloven, kommer til anvendelse ved overtredelse av forskriften.

§ 12.Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2003.

Fra samme dato oppheves forskrift av 1. juni 19871 for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.