Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2003-05-07-1895
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2012-12-12-1474 fra 19.03.2015, FOR-2015-03-04-198
Endrer
Gjelder forOslo kommune,
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort04.03.2004
KorttittelForskrift om tildeling av kommunal bolig, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av bystyret i Oslo 7. mai 2003 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6. Endret ved forskrifter 3 mai 2006 nr. 577 (i kraft 1 sep 2006 iflg. vedtak 24 aug 2006 nr. 1004), 15 des 2010 nr. 1896, 12 des 2012 nr. 1474 (i kraft 8 mai 2014 iflg. forskrift 8 mai 2014 nr. 1945 og 19 mars 2015 iflg. vedtak 19 mars 2015 nr. 317), 4 mars 2015 nr. 198.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal legge til rette for at personer som faller inn under målgruppen i forskriften kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig.

Forskriften skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunal bolig.

§ 2.Kommunal bolig

Med kommunal bolig menes alle boliger som kommunen disponerer.

Forskriften gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot vederlag, jf. husleieloven § 1-1. Forskriften gjelder ikke opphold i institusjon, døgnovernattingssted eller der behandling er det vesentlige i avtaleforholdet.

Forskriften gjelder ikke boliger som er godkjent av byrådet som Omsorg+, boliger som disponeres av Friluftsetaten, boliger som leier har plikt til å bebo og boplikten er nødvendig for utføringen av arbeidet eller boliger som bebos av ansatte i Oslo kommune og anses som nødvendig virkemiddel for rekruttering av mangelpersonell.

Forskriften gjelder ikke for boliger som bydelene og Ungbo ikke ønsker å disponere, og som det ikke er hensiktsmessig å selge eller tilpasse. Det forutsettes imidlertid at øvrige bydeler gjøres kjent med og tilbys eventuelle ledige boliger før boliger unntas fra forskriften.

0Endret ved forskrifter 3 mai 2006 nr. 557 (ikraft 1 sep 2006 iflg vedtak 24 aug 2006 nr. 1004), 15 des 2010 nr. 1896.
§ 3.Målgruppe

Målgruppen for forskriften er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

§ 4.Nåværende boforhold

Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge, ha bodd i Oslo de siste 2 årene og være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig. Botiden må dokumenteres ved utskrift fra Oslo Folkeregister. Det kan gjøres unntak fra kravet til registrering i Folkeregisteret dersom søker på annen måte kan dokumentere faktisk botid.

I særlige tilfeller kan det gjøres unntak både fra kravet om faktisk botid og kravet til dokumentasjon av denne:

a)ved søknad fra personer som grunnet kulturelt betinget reisevirksomhet ikke har opparbeidet botid i Oslo.
b)når andre særlige grunner gjør kravet til botid og/eller dokumentasjon av botid urimelig.

Det stilles ingen krav til botid hos flyktninger som skal førstegangsbosettes i Oslo etter avtale mellom staten og Oslo kommune.

§ 5.Alder

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år.

Det kan gjøres unntak fra kravet til alder dersom søker har daglig omsorg for barn eller det foreligger andre særlige grunner.

Ungbo-bolig kan tildeles søker som på søknadstidspunktet var fylt 17, men var under 23 år.

§ 6.Søkere med behov for oppfølging

Søker må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av tilgjengelige botrenings-, booppfølgings- eller lignende hjelpetiltak.

Hjelpetiltak som anses nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, skal spesifiseres og forelegges søker til uttalelse og godkjennelse, før de tas inn som vilkår i et positivt vedtak.

Aksepterte hjelpetiltak skal danne grunnlag for en samarbeidsavtale mellom søker og kommunen.

Dersom søker ikke ønsker å benytte seg av tilbudte hjelpetiltak som anses å være nødvendige for å mestre bosituasjonen, skal søknaden avslås.

§ 7.Inntekts- og formuesforhold mv.

Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig.

Inntekt vurderes kun ved behandling av søknad om nytt vedtak om kommunal bolig.

0Endret ved forskrift 12 des 2012 nr. 1474 (i kraft 8 mai 2014 iflg. forskrift 8 mai 2014 nr. 1945).

Kapittel 3. Prioritering mellom søkere som fyller grunnkravene

§ 8.Prioritering

Er antallet søkere som fyller grunnkravene i forskriften § 4 – § 7 større enn antall kommunale boliger til disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere. Ved prioriteringen skal det legges vekt på de kvalifiserte søkeres ulike behov og hvilke typer boliger som er tilgjengelige. For søkere som har omsorg for barn, skal det vurderes at tildelingen av bolig er til barnets beste.

Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende boligbehov, skal prioriteres.

Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til en variert sammensetning av beboere.

Når det gjelder kommunale leiere som søker om fortsatt leie ved leiekontraktens utløp, anvendes reglene i forskriften § 15.

Søkere som etter forskriften kvalifiserer til tildeling av kommunal bolig, men som ikke er forespeilet en bolig i løpet av 6 måneder settes i kø.

0Endret ved forskrifter 4 mars 2015 nr. 198, 12 des 2012 nr. 1474 (i kraft 19 mars 2015 iflg. vedtak 19 mars 2015 nr. 317).

Kapittel 4. Avslag på grunn av uoppgjort gjeld til Oslo kommune

§ 9.Uoppgjort gjeld til Oslo kommune

Dersom søker har uoppgjort gjeld til Oslo kommune som følge av tidligere boforhold, kan kommunen avslå søknad om å få leie kommunal bolig på dette grunnlag.

Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom skyldnerens økonomi åpner for det.

Kapittel 5. Saksbehandling m.m.

§ 10.Søknad

Søknad om å få leie kommunal bolig skal sendes den bydelen der søkeren bor eller har annen tilhørighet som i henhold til kommunens praksis gjør det naturlig at søknaden behandles der.

§ 11.1 Vedtak

Den som er tildelt myndighet av byrådet/ansvarlig byråd fatter vedtak etter denne forskriften.

Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal angi den type bolig søker skal tildeles, leiekontraktens lengde, antall rom, forutsetninger vedrørende fysisk tilgjengelighet til boligen, eventuelle aksepterte hjelpetiltak som er ansett nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen og eventuelt vilkår om at søker inngår nedbetalingsavtale for gjeld i henhold til forskriften § 9.

Dersom søknaden avslås fordi søker ikke har akseptert hjelpetiltak som anses nødvendige for at søker skal mestre bosituasjonen, skal de ikke-aksepterte hjelpetiltakene spesifiseres i avslagsvedtaket.

1Se forskrift 4 mars 2015 nr. 199 om midlertidig tillegg til denne forskriften.
§ 12.Leietid

Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker skal gis en tidsbestemt leieavtale for 3 eller 5 år. Alle som får vedtak om kommunal bolig skal få tilbud om en boplan. Alle søknader må vurderes individuelt.

Søkere med varig behov for kommunal bolig skal som hovedregel, etter en konkret vurdering gis positive vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 5 år. Som personer med varig behov regnes personer over 60 år, psykisk utviklingshemmede, varig funksjonshemmede og andre personer som ikke anses for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig.

Et positivt vedtak om leie av Ungbo-bolig skal som hovedregel angi at søker skal gis en tidsbestemt leieavtale for 3 år.

Ved utleie i henhold til forskriften § 2 fjerde ledd skal det inngås tidsbestemt leieavtale.

0Endret ved forskrifter 3 mai 2006 nr. 557 (i kraft 1 sep 2006 iflg. vedtak 24 aug 2006 nr. 557), 12 des 2012 nr. 1474 (i kraft 8 mai 2014 iflg. forskrift 8 mai 2014 nr. 1945).
§ 13.Bortfall av positivt vedtak om leie av kommunal bolig

Vedtaket skal bortfalle når:

1)søker uten saklig grunn avslår boligtilbud,
2)søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller grunnkravene for å få leie kommunal bolig.

Vedtaket kan bortfalle hvis søker på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt har misligholdt samarbeidsavtale i henhold til forskriften § 6 eller nedbetalingsavtale i henhold til forskriften § 9.

Dersom vedtak om leie av kommunal bolig faller bort etter første ledd nr. 1 eller 2 eller annet ledd, skal det fattes eget vedtak om bortfall.

§ 14.Oppfyllelse av positivt vedtak om leie av kommunal bolig

Vedtaket anses oppfylt ved inngåelse av leiekontrakt i henhold til vedtaket.

§ 15.Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt til kommunal bolig

Nytt positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal fattes etter søknad dersom leier ved utløpet av leiekontrakten til nåværende kommunale bolig oppfyller grunnkravene i forskriften § 4 - § 7.

Søker som har leiekontrakt til Ungbo-bolig må for å få positivt vedtak, i tillegg til å oppfylle grunnkravene i forskriften § 4 - § 7, også kvalifisere for å bli prioritert i henhold til forskriften § 8.

Søknaden kan avslås dersom det foreligger uoppgjort gjeld til kommunen i henhold til forskriften § 9 første ledd og det ikke er inngått nedbetalingsavtale for gjelden.

Søknaden kan også avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt, samarbeidsavtale inngått i henhold til forskriften § 6 eller nedbetalingsavtale inngått i henhold til forskriften § 9.

Når kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon.

§ 15a.Bytte av kommunal bolig

Kommunale leietakere med endrede boligbehov kan søke om å bytte til en annen type kommunal bolig.

For å bytte bolig må søker fylle grunnkravene i forskriften § 4 – § 7, samt oppfylle krav til nytt vedtak om kommunal bolig i henhold til § 15. I tillegg må søker kvalifisere for å bli prioritert til ønsket type bolig etter forskriften § 8.

0Tilføyd ved forskrift 12 des 2012 nr. 1474 (i kraft 8 mai 2014 iflg. forskrift 8 mai 2014 nr. 1945).
§ 16.Klageadgang

Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Oslo kommunes sentrale klagenemnd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

Gjenstand for klageadgang ved eventuelt positivt vedtak er boligens egnethet mht. type bolig, antall rom og fysisk tilgjengelighet til boligen, den lengde på leiekontrakt vedtaket angir hvis denne er under tre år og eventuelt vilkår om nedbetalingsavtale i henhold til forskriften § 9.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Utfyllende bestemmelser

Byrådet kan gi instruks til forskriften.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

1.Bystyrets vedtak av 26. juni 1975, sak 209, oppheves fra det tidspunkt byrådet bestemmer.
2.Bystyrets vedtak av 6. mai 1997, sak 220 om myndighetsfordeling i Oslo kommune, hva gjelder bydelsutvalgets fullmakt til å tildele boliger på sosialt grunnlag etter fastsatte regler, oppheves fra det tidspunkt byrådet bestemmer.
3.Bystyrets vedtak av 15. april 1998, sak 320, om Retningslinjer for tildeling av erstatningsboliger ved byfornyelse i Oslo oppheves fra det tidspunkt byrådet bestemmer.

Myndighet til å fatte vedtak etter forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune delegeres til byrådet.