Forskrift om særskilte brannobjekter, Skien kommune, Telemark

DatoFOR-2003-05-15-1949
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse15.05.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort19.02.2009   kl. 14.45
KorttittelForskrift om særskilte brannobjekter, Skien

Hjemmel: Fastsatt av Skien bystyre 15. mai 2003 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 13.

§ 1.Brannobjekter nevnt i denne lokale forskrift kommer i tillegg til de som regnes som særskilte brannobjekter i henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 1-3 Definisjoner, Særskilt brannobjekt.
§ 2.Følgende skal være særskilte lokale brannobjekter:
u.Mindre publikumsbygg, skoler, institusjoner og bygårder.
v.Mindre forsamlingslokaler, mellomstore industri/lagerlokaler og mellomstore kontorlokaler.
w.Store bolighus, landsbruksbygg, og andre spesielle bygninger.
§ 3.Brannobjektene nevnt i § 2 skal ha følgende tilsynsfrekvens:

u-objekter: Annet hvert år

v-objekter: Hvert fjerde år

w-objekter: Tilsyn ved stikkprøver.

§ 4.For øvrig gjelder for disse objektene forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
§ 5.Brannsjefen fatter vedtak i det enkelte tilfelle om hvilket objekter dette gjelder, kategorisere disse og sørger for at det til enhver tid er oversikt over disse i tilsynsregisteret.
§ 6.Klager på vedtak om at det enkelte objekt blir registrert som lokalt særskilt brannobjekt, behandles som enkeltvedtak i henhold forvaltningsloven og i henhold til Skien kommunes klageordninger. 

Forskriften trer i kraft straks.