Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-2003-05-27-1931
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse27.05.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort14.04.2005
KorttittelForskrift om feie- og tilsynsavgift, Rana

Fastsatt av Rana kommunestyre 27. mai 2003 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28.

§ 1.Formål

Formålet er å gi klare retningslinjer og å sikre en konsekvent og enhetlig praksis i forbindelse med innkreving og fastsetting av feie- og tilsynsavgift.

§ 2.Gjelder

Avgiften skal dekke kommunens utgifter til lovbestemt feiing og tilsyn i henhold til forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.

Dersom feie- og tilsynstjenesten utfører andre oppgaver i umiddelbar tilknytning til feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruket, bør dette kunne aksepteres dekket innenfor avgiften.

§ 3.Avgiftsstørrelse

Avgiftsfastsettelsen for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er basert på prinsippet om at avgiften bare skal dekke kostnadene for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag. Avgiftens størrelse vedtas av kommunestyret.

Avgiften knyttes til boligens røykløp. Der flere boenheter deler samme røykløp deles avgiften mellom boenhetene

Der en boenhet har flere en ett røykløp kan avgiften reduseres for det antall røykløp som overstiger ett. Der flere boenheter deler på samme røykløp, kan avgiften for dette røykløpet settes høgere en ordinær sats.

Det ilegges engangsavgift tilsvarende ordinær avgift for ett år der det utføres feiing og tilsyn som ikke faller inn under lovbestemt feiing, for eksempel feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger. Engangsavgift ilegges etter egne takster for feiing av fyringsanlegg i forretningsbygg, industribygg og lignende, der feiing blir utført etter tilbud fra feie- og tilsynstjenesten.

For andre tjenester som ikke kommer inn under lovbestemt feiing og tilsyn kan kommunen kreve tilleggsavgifter.

Det kan også kreves tilleggsavgift for fjerning av blanksot for å hindre skorsteinsbrann.

Årlige avvik i forhold til budsjett utjevnes gjennom overføringer mot et bundet driftsfond som øremerkes for feie- og tilsynstjenestens virksomhet.

§ 4.Avgift ved ikke utført feiing

Betalingsplikten gjelder selv om det i et enkelt år ikke blir tilbudt tjenesten på grunn av mindre forskyvinger i feieruten.

Avgiften innkreves også der feier etter varsel ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredstillende adkomst til fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært tilstede, eller lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.

Avgiften innkreves årlig selv om det, etter inspeksjon av fyringsanlegget er fastsatt lengre feieintervaller enn ett år. Tilsvarende påløper det ikke tilleggsavgift dersom feieintervall er fastsatt hyppigere enn årlig.

§ 5.Avgiftsfritak

Forutsetningen for avgiftsfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk, samt at det er tilfredstillende sikret mot bruk.

Tilfredstillende sikring mot bruk vil være en fysisk adskillelse av den varmeproduserende enheten og skorsteinen. Dette skjer ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan ildsted eller røykløp fysisk plomberes.

Når tilfredstillende sikring er gjennomført skal avgift ikke ilegges. Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å underrette kommunen (ved søknad om fritak for feie- og tilsynsavgift) at fyringsanlegget ikke lenger er i bruk, samt gi melding til kommunen dersom det tas i bruk igjen.

§ 6.Innkrevingsordning

Avgiften kreves inn som en årlig avgift. Avgiftsplikten er ikke knyttet opp mot tidspunktet eller fastsatt intervall for feiing eller tilsyn.

Avgiften innkreves årlig eller terminvis for å opprettholde et rasjonelt innkrevingssystem.