Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Jølster kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2003-06-17-760
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse17.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forJølster kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort26.06.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Jølster.

Fastsett av Jølster kommunestyre 17. juni 2003 med heimel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrifta er å hindre forureining og helseproblem i kommunen som følgje av open brenning og brenning av avfall i småomnar.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrifta gjeld open brenning og brenning av avfall i småomnar innanfor kommunen sine grenser.

§ 3.Definisjonar

I denne forskrift meiner ein med:

a)Open brenning: all brenning som skjer utandørs
b)Småomnar: forbrenningsomnar som ikkje har løyve frå Statens forurensingstilsyn eller fylkesmannen eller er tillate etter statlege forskrifter etter forureiningsloven.
§ 4.Forbod mot open brenning og brenning av avfall i småomnar

Open brenning og brenning av avfall i småomnar er forbode, med mindre anna følgjer av forskrifta sin § 5.

§ 5.Unntak frå forbodet

Følgjene brenning skal likevel være tillate:

a)open brenning på grillinnretningar, utepeisar og kaffibål,
b)brenning av ved og avfallstrevirke i vedomn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknande i vedomn heime eller på hytta til opptenning,
d)St. Hansbål,
e)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utafor tettbygd strøk. Tettbygd strøk er avgrensa til område i/omkring bustadfelt,1
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,1
g)halmbrenning i jordbruket.1
1Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 bruk av ild utendørs. «Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I god tid før brenningen foretas skal det sendes melding til leder av brannvesenet. Med unntak av brenning som nevnt i 2. ledd er det i tidsrommet 15. april - 15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det».
§ 6.Dispensasjon

Plan og næringsetaten kan i særlege høve dispensere frå forbodet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at det som står i denne forskrift vert overhalde.

§ 8.Klage

Vedtak treft av plan og næringsetaten i medhold av denne forskrift kan påklagast til kommunestyret (eventuelt særskilt klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fatta av kommunestyret).

§ 9.Straff

Brot på føresegnene kan føre til straffeansvar jf. forureiningslova § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft frå 17. juni 2003.