Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nedre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-2003-06-18-816
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse03.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort03.07.2003
KorttittelForskrift om avfallsbrenning, Nedre Eiker

Fastsatt av Nedre Eiker kommunestyre 18. juni 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Åpen brenning og brenning i småovner gir lokalt store utslipp av forurensende stoffer. Disse stoffene kan gi helseplager spesielt hos personer med astma og luftveissykdommer. En del av stoffene er kreftfremkallende. Det søkes å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, ved å unngå at avfallet behandles utenfor etablerte ordninger. Brenning av avfall er ikke miljømessig akseptabel behandlingsmetode.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål i tillatt sesong.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert, malt eller overflatebehandlet trevirke.
c)Brenning av avispapir og lignende i vedovn hjemme og på hytta.
d)St.Hans bål (kun rent trevirke), etter at tillatelse fra brannvesenet er gitt.
§ 6.Dispensasjon

Helsetjenesten kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av helsetjenesten i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret (påfølgende klage instans er fylkesmannen).

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.