Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Fredrikstad kommune, Østfold.

DatoFOR-2003-06-19-1140
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort18.09.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Fredrikstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fredrikstad kommunestyre 19. juni 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder all åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

All åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriften § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)St. Hansbål med rent trevirke etter tillatelse fra brannsjefen.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2003.

Merknader til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Fredrikstad kommune 

Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er i seg selv ikke bindende, men skal tjene som en rettledning. Forskrift og veiledning bør ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser. 

Til § 1. Formål

Forskriftens formål er å fremme helse og trivsel og miljø for kommunens innbyggere.

Utslippene av miljøgifter fra åpen brenning er relativt høye hvor røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. Småbrenning representerer samtidig utslipp som kan bidra til en forverret forurensningssituasjon lokalt, regionalt og sentralt, da forbrenningen ofte er ufullstendig, urenset og i bakkenivå. Både i konsentrasjoner og i samlet mengde er utslipp av f.eks. tjærestoffer, dioksiner og tungmetaller fra åpen brenning og brenning av avfall i småovner langt høyere enn fra moderne forbrenningsanlegg med røykgassrensing.

Kommunen ønsker også gjennom forskriften å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse i tråd med føringene i kommunens avfallsplan. 

Til § 2. Virkeområde

Forskriften gir et generelt forbud mot alle former for utendørs avfallsbrenning og åpen brenning, herunder bråtebrenning, brenning av hageavfall og kvist, halmbrenning og ranke- og flatebrenning i skogbruket, med de unntak som er angitt i § 5.

Bråtebrenning er ofte av lokal karakter, materialet er ofte fuktig og utvikler mye røyk i bakkenivå. Kompostering av hageavfall er en bedre ressursutnyttelse.

Halm fra jordbruket er fra tidligere benyttet som jordforbedring ved nedpløying. På lang sikt er det viktig å føre organisk materiale og næringsstoffer tilbake til jorden. Det vil slik sett ikke være ønskelig med utstrakt og vedvarende brenning av halm. Dersom den likevel skal brennes, utgjør halm en betydelig energiressurs (1 halmball tilsvarer 100 liter olje i energimengde). 

Til § 3. Definisjoner

Åpen brenning gjelder alle former for utendørs brenning uavhengig om det er avfall heller ikke.

Småovner: Alle former for små forbrenningsovner som benyttes til ulike formål, f.eks. brenning av emballasje. 

Til § 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forbudet gjelder alle åpen brenning og all brenning av avfall i småovner med de unntak som er angitt i § 5.

De lokale brannvernmyndigheter har ikke hjemmel i brannlov og heller ikke annet lovverk hjemler, på generelt grunnlag å forby åpen brenning eller småbrenning av avfall. Brannsjefen i kommunen kan imidlertid stanse konkrete tilfeller ut fra en brannteknisk eller sikkerhetsmessig årsak.

Med denne forskriften forbys på generelt grunnlag all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Til § 5. Unntak fra forbudet

a)Vanlig bruk av grill, utepeiser og kaffebål i skogen er tillatt. Ved grill og utepeiser tillates imidlertid ikke bruk av avfall som brensel.

I perioden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark uten tillatelse fra brannsjefen.

b)Brenning av rent trevirke i vedovn til oppvarming unntas fra forbudet. Impregnert, malt eller overflatebehandlet trevirke avgir miljøgifter både under brenning og i asken og tillates ikke brukt.
c)St. Hansbål tillates etter søknad til brannsjefen etter brannforskriftene. Også for St. Hansbål gjelder regelen om kun bruk av rent trevirke. 

Til § 6. Dispensasjon

Forvaltningsloven § 40 fastsetter at en forskrift ikke kan fravikes av et forvaltningsorgan med mindre forskriften eller vedkommendes hjemmelslov gir adgang til det. Bestemmelsen om dispensasjon er inntatt for ikke fullstendig å utelukke muligheten til å gjøre unntak i enkelte særskilte tilfeller. Bruken av dispensasjon skal være restriktiv og forbeholde de helt særskilte og enkeltstående tilfellene.

Særskilte tilfeller kan være aktuelt i forbindelse med søknad om brenning av et kondemnabelt hus som et ledd i brannvesenets øvingsopplegg, eller halmbrenning og lignende i særskilte tilfeller.

Ved dispensasjon fra forskriften skal det gjøres en helse-, sikkerhet- og miljøfaglig vurdering av søknaden.

Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av næringsavfall/produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, i det dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 11. 

Til § 7. Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74).
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelser med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79). 

Til § 8. Klage

De enkeltvedtak som kommunen treffer i medhold av den myndighet som her er delegert, kan påklages. Når kommunen har delegert myndighet etter forurensningsloven, er Fylkesmannen klageinstans etter vanlige forvaltningsregler. 

Til § 9. Straff

I henhold til forurensningsloven § 78 kan den som forurenser i strid med loven eller forskrifter i medhold av loven straffes med bøter og/eller fengsel inntil 3 måneder.