Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-2003-06-24-1074
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2003
Sist endretFOR-2013-11-12-1321
Endrer
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706, LOV-1982-11-19-66, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort28.08.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Lier

Fastsatt av Lier kommune 24. juni 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001, samt lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1. Se også lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Endret ved forskrifter 4 nov 2008 nr. 1593 (i kraft 14 feb 2009), 12 nov 2013 nr. 1321 (i kraft 1 mars 2014).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.

Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser
b)brenning av trevirke i vedovn
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytte
d)brenning av kun tørt hageavfall utenfor sentrumsområder og boligområder forutsetter likevel at de som kan bli berørt av røyken og som bor nærmere enn 150 meter fra ildstedet, er varslet på forhånd. Slik brenning er likevel ikke tillatt på offentlige høytidsdager og søndager
e)sankthansbål, samt bål som del av friluftslivet på tilrettelagte bålplasser. I perioden 15. april-15. september må det søkes kommunen om tillatelse til bålbrenning for friluftslivformål i eller i nærheten av skogmark
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket gjelder kun brenning av skogsavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32
g)halmbrenning i jordbruket; gjelder kun åpen brenning av halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32
h)brenning av tørt beskjæringsavfall fra frukthager, på egnet sted.
i)Brannøvelser i regi av Drammensregionens brannvesen IKS, herunder fullskala øvelser med nedbrenning av bygning. Bestemmelsen gjelder for inntil to øvelsesbrenninger i Lier kommune pr. kalenderår. Slik brenning skal likevel varsles Lier kommune minimum 14 dager før øvelsen finner sted.

Avfall som inneholder miljø- og helseskadelige stoffer som f.eks. bildekk, trykkimpregnert tre, malt trevirke, plast og isolasjonsmateriale er uansett ikke tillatt brukt ved åpen brenning eller brenning i småovn.

0Endret ved forskrifter 4 nov 2008 nr. 1593 (i kraft 14 feb 2009), 12 nov 2013 nr. 1321 (i kraft 1 mars 2014).
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til klagenemnden Lier kommune, eller til Fylkesmannen i Buskerud dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.1

1Kommunen kan gi pålegg om tiltak ved brudd på forskriften og følge opp dette med tvangsmulkt og eventuelt umiddelbar gjennomføring. Brenning i strid med forskriften vil være straffbart etter forurensingsloven § 78. Kommunen kan gi pålegg om å avstå fra eller stoppe brenning og om nødvendig følge dem opp med tvangsmulkt for å få dem gjennomført. Haster det med tiltak, kan kommunen gjennomføre tiltakene selv og kreve kostnadene dekket av den som har ansvar for forurensingen. Se forurensingsloven § 73 og § 74.
§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. september 2003.