Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2003-06-26-820
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort03.07.2003
KorttittelForskrift om renovasjon, Hitra

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hitra kommunestyre 26. juni 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33, § 34, § 79 og § 83.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall og hjemmekompostering av våtorganisk avfall for de områder som kommunen bestemmer skal omfattes av den kommunale renovasjon. Videre kan enkelte områder fritas fra den kommunale renovasjon når særlige grunner foreligger. Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

§ 2.Definisjoner

Med avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. Som forbruksavfall regnes også annet avfall, som uten spesielle problemer, kan tas forsvarlig hånd om i den etablerte avfallsordningen. I tvilstilfeller avgjør kommunen i første omgang hva som skal regnes som forbruksavfall.

Som husholdningsavfall regnes alt forbruksavfall som leveres fra husholdningene og hytter og fritidshus.

Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde atskiller seg vesentlig fra forbruksavfall og som ikke hensiktsmessig kan behandles i den etablerte ordningen for forbruksavfall.

Som næringsavfall regnes alt produksjonsavfall og forbruksavfall som ikke kommer fra husholdningene eller hytter og fritidshus.

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Spesialavfall og miljøfarlig avfall er betegnelser som begge brukes om samme type avfall.

Med abonnent menes eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer.

Som boligabonnement regnes bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med separat inngang og med eget kjøkken, bad og WC.

Som fritidsabonnement regnes bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. Med ekstra henteavstand menes den distanse som enheten, etter avtale kan hentes ut over 5 meter fra kjøreruta.

Med kildesortering menes inndeling av avfall i ulike kategorier og/eller komponenter etter hvert som det oppstår ved kilden. Avfallet legges deretter i ulike oppsamlingsenheter, én for hver kategori/komponent.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, f.eks. glass, tekstiler osv.

Med gjenbrukstorg menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenbrukstorgene er som regel betjent.

Med miljøstasjon menes et anlegg for mottak og behandling av forbruksavfall og produksjonsavfall. Miljøstasjonen er betjent.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller et gjenbrukstorg.

Med miljøskadelig avfall forstås i denne forskrift avfallskomponenter som ikke inngår i spesialavfallsinnsamlingen, men som likevel bør sorteres ut som egen fraksjon fordi det ikke bør brennes eller bør legges på eget deponiområde.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av forbruks- og produksjonsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, bleier og vått husholdningspapir.

Med risikoavfall menes avfall som av helsemessige årsaker krever særskilt håndtering, som smitteførende avfall, blodige bandasjemateriell, sprøytespisser og andre skarpe gjenstander, og cystostaticaavfall.

§ 3.Avfall som ikke omfattes av kommunal henteordning

Avfall som er underlagt egne forskrifter omfattes ikke automatisk av den kommunale henteordningen for forbruksavfall uten at det er fattet spesielt vedtak om dette.

Giftig og miljøfarlig forbruksavfall omfattes ikke av denne forskriften. Videre gjelder at flytende avfall, større metallstykker, risikoavfall, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, asbest, eksplosivt eller selvantennelig avfall ikke kan legges i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe slikt avfall til godkjent mottaksanlegg.

Miljøskadelig avfall skal abonnenten selv bringe til gjenbrukstorget eller annet godkjent behandlingsanlegg.

Produksjonsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av produksjonsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe spesialavfall og produksjonsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr kommunen mottak på gjenbrukstorg/miljøstasjon. Kommunen kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av produksjonsavfall mv. som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 4.Gebyrplikt

I utgangspunktet omfattes alle boliger og alle fritidseiendommer over 15 m² , av ordningen med tvungen innsamling av forbruksavfall og er dermed avgiftspliktig i henhold til denne forskrift.

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst et boligabonnement. Avgiftsplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Hver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement. Ubebodd helårsbolig kan midlertidig fritas for renovasjon når denne er i en slik fysisk forfatning at den åpenbart ikke vil bli benyttet som fritidsbolig. Eiendommer som har stått ubebodd i 6 mnd. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. Eventuell gebyrplikt for nye fritidsboliger løper fra bygningen tas i bruk eller senest ett år etter at byggetillatelse er gitt.

Fritidseiendom som brukes som boligeiendom skal svare for gebyr som for ordinær boligeiendom, for den periode eiendommen benyttes til dette formål. Eier plikter å melde til kommunen ved slik bruksendring.

Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

Kap. 2. Innsamling av forbruksavfall

§ 5.Kildesortering av forbruksavfall

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av forbruksavfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Kommunal innsamling gjelder forbruks-/husholdningsavfall fra alle eiendommer med fast bosetting og fritidseiendommer. Den gjelder også for forbruksavfall fra næringsvirksomhet. De fraksjoner av forbruksavfallet som ikke samles inn av kommunen, skal avfallsbesitter selv sørge for borttransport av. Besitter av slikt avfall skal benytte godkjente gjenvinnings-/behandlingsanlegg.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjente avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjente anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen.

Abonnenter som omfattes av tvungen kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet for de fraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Kommunen definerer hvordan avfallet skal sorteres. Kommunen sørger for at avfallsfraksjoner hentes med den hyppighet som kommunen bestemmer.

Fraksjoner som omfattes av hentesystemet skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter som står hjemme hos hver abonnent.

Andre kildesorterte fraksjoner som ikke omfattes av hentesystemet skal bringes til returpunkt eller gjenbrukstorg/miljøstasjon.

Forbruksavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenheten hjemme hos abonnenten, kan leveres til godkjent kommunal gjenbrukstorg.

§ 6.Fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelse omfattes i den grad kommunene bestemmer. Forbruksavfallet skal sorteres i den utstrekning kommunen bestemmer og bringes til felles oppsamlingsenheter som er utplassert av kommunen.

§ 7.Avfall fra næringsvirksomhet

Kommunen bestemmer hva som skal defineres som næringsvirksomhet, herunder avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg mv. Produksjons-/næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av produksjonsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe spesialavfall og produksjonsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

§ 8.Oppsamlingsenheter

For de fraksjoner av forbruksavfallet som kommunen samler inn, skal abonnenten selv holde oppsamlingsenhetene. Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsbeholdere som skal benyttes, enhetene skal være av en slik type at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr.

Enhetene disponeres av abonnenten, likeledes påhviler det abonnenten rengjøring, hvis ikke annet er bestemt. Abonnenten er ansvarlig for oppsamlingsenhetene sikres på en betryggende måte. Kommunen kan pålegge abonnenten å reparere eller anskaffe ny beholder når denne er tapt eller ødelagt.

Kommunen er selv ansvarlig for å skifte ut abonnentens oppsamlingsenhet hvis kommunen endrer funksjonskrav til beholderen.

Kommunen kan bestemme at flere abonnenter skal benytte felles beholdere. Kommunen kan også fastsette minimumsstørrelser for avfallsbeholdere. Abonnentene kan velge størrelse utover minimumsstørrelsen.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Vekten må ikke overstige de grenseverdier som kommunen fastsetter som maksimum for den respektive avfallsbeholders volum.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenhetene

Alle oppsamlingsenheter må plasseres på et plant underlag, og slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til annen sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

Det er anledning til å inngå avtale med èn eller flere nabo(er) om deling av oppsamlingsenheter. Dette må avtales med kommunen og det gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling. Størrelsen på beholdere bestemmes av kommunen etter hvor mange som inngått avtale om bruk av felles oppsamlingsenheter.

Oppsamlingsenheten eller avfallssekker klargjort for henting skal plasseres slik at avstanden til kjørbar veg på tømmedagen ikke overstiger 5 meter, målt fra vegkanten. Ved tvilstilfeller fastsetter kommunen fra hvilket punkt avstanden skal regnes fra.

Kommunen kan mot et pristillegg inngå avtale om å hente avfallet lengre fra kjøreruta.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempinger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres.

Vinterstid skal adkomsten være rydda og om nødvendig sandstrødd. Renovatøren skal utføre tømmingen i tidsrommet mellom kl. 06.00 - 21.00.

§ 10.Krav til kjørbar veg

I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private veger kun etter avtale.

Som kjørbar veg regnes veg som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter: Vegen må ha vegbredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde, og samtidig tåle akseltrykksbelastningen fra de ordinære renovasjonsbilene som benyttes. Samtidig må det bo minimum 4 abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen, i nærheten av siste abonnent.

Abonnentene er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som omfattes av kjøreruta. Brøyting og sandstrøing må skje så tidlig at vegen er klar til renovatøren kommer.

Kap. 3. Hjemmekompostering av våtorganisk avfall

§ 11.Kompostering m.m.

Abonnenter som har eget hageareal på over 500 m² , og som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Annen forskriftsmessig behandling av våtorganisk avfall, så som levering til egen gjødsellager, avfallskvern m.m. kan likestilles med hjemmekompostering.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Abonnenten må selv anskaffe beholder.

De abonnenter som tegner slik kontrakt får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene.

Eventuelle anvisninger fra kommunene skal følges, og det vil bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til kommunens mottaksplass for hageavfall.

§ 12.Kompostbingen og drift

Kompostbingen må være godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66, jf. forskrift av 10. september 1970 nr. 1 om oppbevaring av avfall og renovasjon og forskrift av 10. september 1970 nr. 9366 om hygieniske forhold i hytteområder o.l.

Kompostbingen må være slik at komposteringen kan foregå uavhengig av årstidsvariasjonene. Komposteringen skal drives hele året i form av varm- eller markkompostering.

Det komposterbare avfallet må være fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm e.l. det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.

Kap. 4. Avfallsgebyr m.m.

§ 13.Renovasjonsgebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift skal betale avfallsgebyr til kommunen. Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret hvert år og godkjennes av Fylkesmannen.

Kommunestyret fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til transportveg.

Inntil kommunen eventuelt bestemmer at avfallsgebyret skal beregnes etter antall kilo levert avfall, skal den differensieres etter størrelsen på restavfallsbeholderen.

Kommunen gir abonnentene valget mellom tre forskjellige størrelser på restavfallsbeholderen. Basisabonnementet innbefatter den mellomste beholderen, som er tilpasser behovene for gjennomsnittsabonnenten.

Basisabonnementet er sammensatt av to gebyrelementer, grunngebyret utgjør 1/3 og det variable gebyret utgjør 2/3, hvor alle rabatter/tillegg, beregningsgrunnlaget, regnes med basis i den mengdevariable delen:

-Avfallsgebyret for ett basisabonnement settes lik 100%.
-Avfallsgebyret til de renovasjonsabonnenter med minste restavfallsbeholder tilsvarer beregningsgrunnlaget 75%.
-Avfallsgebyret til de renovasjonsabonnenter med største restavfallsbeholder tilsvarer beregningsgrunnlaget 125%.
-Abonnenter som deler oppsamlingsenheter med nabo(er) innvilges hver en reduksjon i avfallsgebyret hvor beregningsgrunnlaget er 15%.
-Boligabonnenter som har inngått kontrakt med kommunen om hjemmekompostering m.m. innvilges en reduksjon i avfallsgebyret hvor beregningsgrunnlaget er 15%.
-Boligabonnenter kan bestille utvidet beholdervolum for sin papir og kartong-fraksjonen, beregningsgrunnlaget er 15%.
-Boligabonnenter som har opprettet serviceavtale om henting av avfall lengre fra kjøreruta enn 5 meter betaler et hentetillegg, hvor beregningsgrunnlaget er 10% pr. 10 meter. Maksimal utvidet henteavstand settes til 50 meter. Der hvor oppsamlingsenheten kan tømmes med den ordinære renovasjonsbilen, økes hentedistansen med 10 ganger for de samme gebyrtilleggene.

For fritidsabonnenter skal avgiften utgjøre 40% av basisabonnement for fast bosetting.

Fra det tidspunktet kommunen bestemmer kan abonnentene inngå en serviceavtale med kommunen om tilleggstjenester i forhold til ett basisabonnement. Differensieringen av avfallsgebyret vil skje på grunnlag av en slik serviceavtale.

§ 14.Renovasjonsavgifter

Gjenvinnbare fraksjoner av forbruksavfall vil kunne leveres til returpunkt gratis. Ved levering av forbruksavfall og produksjonsavfall til gjenbrukstorg og miljøstasjon, må det betales en avgift som er fastsatt av kommunen.

§ 15.Kommunens plikter

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokker kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, støv, lukt o.l. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner fastsatt av kommunen.

Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 16.Innkreving, renter, mv.

Avfallsgebyr med påløpne renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant jf. forurensningslovens § 34. Tilsvarende gjelder mht. inndriving av avfallsgebyr og renteplikt ved for sen betaling.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tillegger kommunen, som kan delegere sin myndighet til Kystmiljø AS, med unntak av kommunestyrets plikt til å fastsette avfallsgebyret, jf. § 13.

§ 18.Klage

Enkeltvedtak som er fattet etter delegert myndighet med hjemmel i disse forskrifter, kan påklages til Kystmiljø AS sitt styre. Eventuelle klager skal behandles av selskapets klagenemd, hvis slikt organ er opprettet, eller til den kommunen hvor eiendommen ligger.

§ 19.Sanksjoner og straff

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd, kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskrift kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79.

§ 20.Forhold til helseforskrifter

All avfallshåndtering med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Den lokale helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 21.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2004, og vil i fra samme tidspunkt avløse alle tidligere lokale renovasjonsforskrifter.