Forskrift om tilskudd til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2003-08-27-4861
Publisert
Ikrafttredelse27.08.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort
KorttittelForskr om tilskudd til skolekor, korps, mv. Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 27. august 2003 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Hjemmel

Forskrift om tilskudd til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo er vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 6. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av bystyret i Oslo hvert år gjennom de årlige budsjettvedtak.

§ 2.Formål

Tilskuddsordningen har til formål å styrke musikkaktiviteter blant barn, unge og amatører, og bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse i byens musikkliv og stimulere til engasjement og egenutvikling.

§ 3.Musikkaktiviteter som er omfattet av forskriften

Tilskudd kan gis til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo som fremmer formålet og målsettingen etter § 2.

Tilskudd gis ikke til interesseorganisasjoner for skolekor, -korps og -orkestre og kor, ungdomsorkestre og amatørkorps, musikkaktiviteter/-organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener (utenforstående) kommersielle interesser, eller musikkaktiviteter/-organisasjoner med ulovlig eller støtende formål.

Organisasjoner som kan innstille til fordeling av midler etter denne forskrifts § 4, kan ikke selv søke om støtte etter denne forskrift.

Tilskudd gis ikke til kommunale virksomheter.

§ 4.Kunngjøring og informasjon

Tilskuddsordningen kunngjøres innen 1. februar hvert år i dagspressen eller annet egnet medium som leses av den målgruppen tilskuddsordningen retter seg mot. Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Det oppgis i kunngjøringen hvor søknaden skal sendes. Søkere tilsluttet medlemsorganisasjon/paraplyorganisasjon skal søke gjennom disse, med mindre kommunen gir adgang til å søke direkte. Vedkommende paraplyorganisasjon kan komme med innstilling til fordeling av midlene. Søkere som ikke er tilsluttet medlemsorganisasjon/paraplyorganisasjon kan søke Oslo kommune direkte om støtte, hvis ikke kommunen bestemmer noe annet.

§ 5.Generelle vilkår

Det kan søkes om støtte til generell drift av virksomheten. Ved søknad om driftsstøtte skal tilskuddet styrke aktivitets-, opplærings- og tilbudsmulighetene til virksomheten, herunder driftskostnader knyttet til bl.a. dirigent, instruktør og innkjøp av instrumenter.

Søknad om tilskudd skal inneholde:

-Aktivitetsskisse
-Budsjett
-Årsmelding og bekreftet årsregnskap for virksomheten med spesifikasjon over samtlige mottatte offentlige tilskudd
-Bekreftet antall registrerte og aktive medlemmer per 31. desember året før søknadsåret med alderssammensetning
-Handlingsplan/tiltaksplan.

Søknaden må være undertegnet av bemyndiget leder for virksomheten og utfylt på en fyllestgjørende måte.

§ 6.Særskilte vilkår

Tilskudd tildeles slik at en andel av det totale beløp gis som grunnstøtte. Grunnstøtten fastsettes etter antallet registrerte og aktive medlemmer i ensemblet per 31. desember året før vedkommende tildelingsår etter nærmere angitt fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen fastsettes årlig på bakgrunn av avsetning til formålet.

Det skal i hovedsak ved fordelingen differensieres mellom vokal- og instrumentalensembler.

Tilskudd betinger at rapport og regnskap for tidligere mottatt tilskudd er innsendt og godkjent.

Oslo kommune skal kunne foreta kontroll med anvendelsen av kommunens tilskudd dersom en finner dette påkrevet.

§ 7.Vedtak

Underretning om vedtak skjer skriftlig.

§ 8.Utbetaling

Tilskuddet skal som hovedregel utbetales til oppgitt bank- eller postgironummer.

Tilskuddet utbetales som et engangsbeløp.

§ 9.Kontroll av bruk av midler

Rapport om bruk av midlene skal innsendes senest innen 1. mars året etter tildeling fant sted. Det skal av rapporten klart fremgå at midlene er anvendt etter sin forutsetning.

For tilskudd på kr 100 000 eller mer stilles det krav om revisorbekreftet og signert rapport. For beløp under kr 100 000 er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en til undertegner regnskap og rapport.

For tilskudd over kr 300 000 skal det vedlegges særattestasjon fra revisor om at midlene er anvendt etter sin forutsetning.

§ 10.Sanksjoner

Dersom midlene ikke anvendes etter sin forutsetning, vil kommunen kunne hensynta dette ved beregningen av senere tilskudd. Kommunen kan, dersom midlene ikke anvendelse etter sin forutsetning, kreve midlene tilbakeført.

§ 11.Klageadgang

Vedtak om tildeling og avslag er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen skal sendes vedtakende organ innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32.

§ 12.Administrative bestemmelser

Byrådet delegeres myndighet til å fordele de årlige budsjettmessige avsetninger som forutsettes fordelt i henhold til disse bestemmelsene, herunder fastsettelse av årlig fordelingsnøkkel.

Byrådet delegeres fullmakt til å foreta endringer og justeringer i denne forskriften.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.