Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2003-08-27-4902
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteinkjer kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Steinkjer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Steinkjer kommunestyre 27. august 2003 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall i Steinkjer kommune.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Forsøpling: tømming, etterlatelse, oppbevaring eller transport av avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.
d)Dumping: all endelig henlegging av avfall/avfallsdeponering som ikke er godkjent av forurensningsmyndighetene.
e)Næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
§ 4.Forbud mot åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall

Åpen brenning av avfall og brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av rent avfallstrevirke i vedovn,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk og når det ikke er til sjenanse for naboer/allmennhet,
e)Sankthansbål,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket når det ikke er til sjenanse for naboer/allmennhet,
g)brannvesenets øvelsesbrenning, forutsatt at stoffer som kan føre til forurensning er fjernet før øvelsen tar til,
h)kompostering av mindre mengder hageavfall på egnet sted.

Unntakene gjelder innenfor rammene av forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn samt forskrift om lokal luftkvalitet.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til hovedutvalg for teknisk sektor som klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2004.

Kommentarer til forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene, og det stilles krav om at alle må betale det som det faktisk koster å få avfall behandlet på en miljø- og ressursmessig forsvarlig måte. Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning eller dumping, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, og bør reduseres til et minimum. Dette er ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall.

Steinkjer kommune legger følgende hensyn til grunn for forskriftsreguleringen:

-lokale helse- og miljøproblemer
-forurensning generelt. 

Til § 1 Formål

Kommunen ønsker gjennom denne forskriften å legge til rette for bedre avfallshåndtering, reduserte utslipp av forurensende stoffer og økt utnyttelse av ressurser. Dette skal gjøres gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse. I denne forbindelse er det viktig å styre avfallet inn i de godkjente ordningene. 

Til § 2 Virkeområde

Forskriften gjelder åpen brenning, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall. I tillegg gjelder den åpen brenning av det som ikke er definert som avfall (for eksempel vedkubber og grillkull).

Kommunen har ikke myndighet til å tillate brenning av næringsavfall etter forskriften, hverken ved åpen brenning eller ved brenning i småovner. Dette inkluderer blant annet bygg- og anleggsavfall.

Forskriften kan heller ikke tillate brenning av avfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall, for eksempel brenning av avfall i ulike typer bakgårdsovner eller andre småovner som er beregnet for å brenne avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11.

Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette betyr at kommunen også skal føre tilsyn med brenning av næringsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner etc. 

Til § 3 Definisjoner

Definisjonene er hentet fra/omtalt i Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19.07.2001, Statens forurensningstilsyns veileder TA-1713/2000 om forsøpling og avfallsopprydding og Odenstingsproposisjon nr. 87 (2001 - 2002). 

Til § 4 Forbud mot åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall

Forskriften inneholder et generelt forbud mot all brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall. Unntakene er spesifisert i § 5. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

Steinkjer kommune har etter en vurdering kommet fram til unntak fra forbudet i § 4. Unntakene fra forbudet vil da være tillatt. Brenning som står nevnt skal i hovedsak tjene en bestemt hensikt, og ikke være en metode for å kvitte seg med avfall. For de unntakene som er nevnt i § 5 forutsettes det generelt at materialene som brennes ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det er en forutsetning at unntakene er innenfor rammene av forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

-Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

Unntaket gjelder hele året i hele kommunen. Hensikten med slik virksomhet skal være matlaging og kos, det som brennes skal være egnet og tilstrekkelig for å tjene hensikten.

-Brenning av rent avfallstrevirke i vedovn.

Kun rent treverk kan brennes. Dette medfører at brenning av trevirke som er impregnert eller overflatebehandlet ikke tillates, idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer og giftig aske. Hensikten med denne formen for brenning skal være å skape varme.

-Brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.

Privatpersoner kan brenne avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta, hovedsakelig for å tenne opp.

-Bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall

Unntaket begrenses til tilfeller utenfor tettbygd strøk og når brenningen ikke fører til ulemper for naboer. Med tettbygd strøk menes område med bymessig utforming/tettstedsutforming og mindre enn 50 meter mellom husene

-Sanktansbål.

Forskriften tillater Sankthansbål i Steinkjer. For å unngå større forurensning fra Sankthansbål skal ikke avfall som bildekk, trykkimpregnert og overflatebehandlet trevirke, plast, isolasjonsmaterialer osv. brennes på Sankthansbål.

-Ranke- og flatebrenning i skogbruket.

Unntaket gjelder åpen brenning av skogsavfall på stedet når det ikke fører til sjenanse for naboer/allmennhet. Unntaket gjelder ikke for brenning av oppsamlet skogsavfall som er flyttet fra opprinnelsesstedet.

-Brannvesenets øvelsesbrenning, forutsatt at stoffer som kan føre til forurensning er fjernet før øvelsen tar til.

Ved brenning av bygninger i øvelsessammenheng, er det en forutsetning for unntaket at stoffer som kan være til skade eller ulempe for miljøet fjernes før øvelsen begynner. Ved brenning av bygninger i øvelsesøyemed, skal det foreligge en rivetillatelse. Bygningsmyndigheten vil i slike tilfeller ved behov ha plikt til å redegjøre samt ev. dokumentere at forurensende stoffer er fjernet.

-Kompostering av mindre mengder hageavfall på egnet sted

Felles henleggelse av hageavfall fra et lite antall husstander på egnet sted (sted som ikke er til sjenanse for naboer eller allmennhet). En viktig forutsetning for unntaket er at dette ikke fører til forsøpling, ved at det utløser deponering av andre avfallstyper enn hageavfall. Hageavfallet skal deponeres slik at det ikke fører til nevneverdig forurensning. 

Til § 6 Dispensasjon

Kommunen kan dispensere fra forbudet mot brenning av avfall åpent eller i småovner etter søknad. Kommunen kan således i særlige tilfeller kunne gi dispensasjon fra forskriften.

Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av næringsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 11. 

Til § 7 Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd og § 37 (for brudd på § 28)
-Føre tilsyn etter forurensningslovens § 48  - Innhente opplysninger etter § 49
-Rett til granskning etter forurensningslovens § 50
-Gi pålegg om undersøkelser etter forurensningslovens § 51
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Gjøre bruk av annens eiendom (jf. forurensningslovens § 75)
-Kreve refusjon for utgifter (jf. forurensningslovens § 76)
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79)

Disse bestemmelsene er ytterligere omtalt i kap. 3 «Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensningsloven» i Rundskriv T-5/98 fra Miljøverndepartementet.