Sammenslåing av kommuner, Bodø og Skjerstad kommuner, Nordland.

DatoFOR-2003-08-29-1144
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø og Skjerstad kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-2001-06-15-70
Kunngjort18.09.2003
KorttittelSammenslåing av Bodø og Skjerstad kommuner

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Bodø kommune og Skjerstad kommune slås sammen til en kommune og skal hete Bodø kommune.

Sammenslåingen gjelder fra 1. januar 2005. 

Vedlegg1

Sammenslutning av Bodø og Skjerstad kommuner i Nordland fylke. Iverksetting og unntak fra kommuneloven, valgloven og enkelte særlover.

Fastsatt ved Kongelig resolusjon 29. august 2003 med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17. Fastsetting av bestemmelser for unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover vedrørende iverksetting av sammenslutningen av Bodø og Skjerstad kommuner.

1.Bodø kommune og Skjerstad kommune skal med virkning fra 01.01.2005 sluttes sammen til en kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Bodø kommune.
2.Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 39 medlemmer. Fra sammenslutningstidspunktet 1.1.2005 og fram til det holdes ordinært kommunevalg i september 2007, skal kommunestyret i Bodø suppleres med to representanter fra kommunestyret i Skjerstad. Disse utpekes av og blant kommunestyret i Skjerstad kommune. Dette betyr at representantene som velges til kommunestyret i Skjerstad i september 2003, med unntak av de to som velges til kommunestyret i den nye kommunen, vil få en forkortet funksjonstid som direkte valgte representanter for innbyggerne i Skjerstad. Det gjøres unntak fra valgloven § 9 for å ivareta dette.
3.Kommunestyret i Skjerstad skal fra 1.1.05 og fram til nytt valg holdes i september 2007 være kommunedelsutvalg for Skjerstad. Fellesnemnda skal gis fullmakter til å fastsette rammene for lokalutvalgets virkeområde for perioden fram til valget i 2007. Det gjøres unntak fra kommuneloven § 12 for å ivareta dette.
4.Det avholdes ikke ekstraordinært valg for den nye kommunen forut for sammenslutningen 1.1.05. Kommunestyret i den nye kommunen Bodø skal fra 1.1.05 suppleres med to medlemmer fra Skjerstad kommunestyre. Kommunestyrene i Bodø og Skjerstad har i vedtak av 3.7.03 gitt fellesnemnda fullmakt til å fastsette reglene for valget av de to medlemmene fra Skjerstad kommunestyre for perioden 01.01.05 fram til det ordinære valget i september 2007.
5.Fellesnemnda skal sammensettes av medlemmene i formannskapene i Bodø og Skjerstad, og fellesnemnda får dermed ni medlemmer fra Bodø og fem medlemmer fra Skjerstad. Det gjøres unntak fra inndelingslovens § 26 for å ivareta dette.
6.Fellesnemnda skal utøve de funksjoner som er tillagt fellesnemnda etter § 26 i inndelingslova. I tillegg skal nemnda avgi innstilling til forslaget til budsjett for Skjerstad kommune for 2004. Det gjøres unntak fra § 45 i kommuneloven for å ivareta dette.
7.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Skjerstad og Bodø kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Bodø kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 30. juni 2005.
8.I kommuner med flere sokn skal det være et kirkelig fellesråd, jf. kirkeloven § 5 første ledd. I en overgangsperiode fram til nytt kirkelig fellesråd er valgt for den nye kommunen, dvs. fra 1.1.2005 til 1.1.2006, sørger fellesnemnda for sammensetningen av kirkelig fellesråd og velger kommunal representant med vararepresentant. De to representantene fra hvert sokn i Skjerstad kirkelige fellesråd utgjør medlem og vararepresentant i det nye fellesrådet etter valg om hvem som skal være fast medlem eller vararepresentant. Representant med vararepresentant fra hvert sokn i Bodø kirkelige fellesråd forblir medlem eller vararepresentant i det nye fellesrådet. Biskopen oppnevner en prost eller annen prest med vararepresentant.
9.Det gjøres unntak fra domstolloven § 27 første punktum, som pålegger den enkelte kommune å ha et forliksråd. Fellesnemnda kan vedta at de skal ha et felles forliksråd fram til kommunesammenslutningen.
10.Departementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet til unntak fra lov for å sikre gjennomføringen av sammenslutningen.
11.Denne resolusjonen trer i kraft straks.
1Vedlegget lagt inn 4. juni 2015.