Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nord-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-09-11-1209
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse11.09.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort09.10.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Nord-Odal

Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 11. september 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner i tettbygde strøk, er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende for opptenning i vedovn,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)St. Hans bål av trevirke, med unntak av impregnert og malt trevirke,
f)Brenning av halm i stubb.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 11. september 2003.