Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ullensaker kommune, Akershus.

DatoFOR-2003-09-22-1326
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort13.11.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Ullensaker

Fastsatt av Ullensaker herredstyre 22. september 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: utendørs forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt når det ikke medfører fare eller er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og lignende,
b)bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
c)St. Hansbål (krever brannvesenets tillatelse, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 nr. 847),
d)turbål (all brenning i perioden 15. april - 15. september i eller i nærheten av skogsmark, krever brannvesenets tillatelse, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 nr. 847),
e)åpen brenning av halmstubber ute på jordet (varslingsplikt til brannvesenet ved brenning i eller i nærheten av skogsmark, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 nr. 847),
f)organisert øvelsesbrenning i regi av brannvesenet.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter begrunnet søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til herredstyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2004.