Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-2003-09-25-1231
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2000-04-12-352-§9, FOR-2003-01-30-446
Kunngjort16.10.2003
KorttittelForskrift om gebyrer for avløpsanlegg, Nesodden

Fastsatt av Nesodden kommunestyre 25. september 2003 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9 og forskrift av 30. januar 2003 nr. 466 om utslipp av avløpsvann fra boliger, Nesodden kommune, Akershus.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra boliger og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

§ 3.Definisjoner 

Gebyrpliktig:

-Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse, som får utslippstillatelsen omgjort eller leverer melding etter lokal forskrift.
-Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. 

Avløpsanlegg:

Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig eller annen bebyggelse med innlagt vann. 

Mindre avløpsanlegg:

Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1.000 personenheter (PE). 

Avløpsvann:

Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Personenhet (PE):

Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 4.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse
-endring/omgjøring av utslippstillatelse
-melding etter lokal forskrift.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift kreves.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden/meldingen skal fremskaffes og bekostes av søkeren/melderen.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Kontrollgebyr

Alle eiere av avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg kan avkreves kontrollgebyr.

§ 6.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når endelig vedtak vedrørende søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift er fattet, med forfall etter 30 dager. Kontrollgebyr faktureres i etterkant av utført kontroll.

§ 7.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 8.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av bygningssjefen etter delegert myndighet.

§ 9.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV - VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse vedtas av kommunestyret ved årlig budsjettbehandling.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.