Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner, Buskerud.

DatoFOR-2003-10-10-1233
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse10.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forModum, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner, Buskerud.
HjemmelLOV-1933-05-19-3-§1, LOV-1933-05-19-3-§3, LOV-1933-05-19-3-§4, FOR-1961-06-16-9392, FOR-1983-11-11-1611, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2000-06-23-56-§2-2, FOR-2001-12-04-1372-§4 jf. FOR-2016-12-22-1868-§31
Kunngjort16.10.2003
Rettet06.01.2016 (hjemmel)
KorttittelForskrift om forbud mot forurensning av Glitre

Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 10. oktober 2003 med hjemmel i forskrift av 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) § 4.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 22. desember 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) § 31. 

Forskriften omfatter både nåværende nedbørfelt til Glitre og tilleggsfeltet Rotua. For Rotuafeltet kan godkjenningsmyndigheten gi dispensasjon fra forskriften for deler av restriksjonene inntil feltet overføres til Glitre.

§ 1.Nybygging og tilbygg

All ny bygging i vannverkets nedbørfelt er forbudt. Nye bygg til skogsdrift og tilbygg/restaurering av eksisterende bygg, behandlet etter gjeldende lovverk, er tillatt i en avstand på mer enn 100 m fra Glitre og 50 m fra tilløpselvene.

§ 2.Bruksendring

Bruksendring for bebyggelse er ikke tillatt. Dette gjelder også endring fra privathytte til foreningsvirksomhet eller tilsvarende. Bruksendring til overnattings- eller bevertningssteder er ikke tillatt. Unntaket er Svarvestolen som tillates brukt som ubetjent hytte for turistforeningens medlemmer med inntil 8 overnattingsplasser. Hytta skal ikke brukes som serveringssted eller gjennomgå bygningsmessige utvidelser for økt bruk.

§ 3.Innlegging av vann

Det er forbudt å legge inn vann i all bebyggelse i nedbørsfeltet. Kommunen kan gi dispensasjon for enkeltsøknader i forhold til forurensningsloven etter samråd med tilsynsmyndighet og vannverkseier for husvære som ligger mer enn 100 m fra Glitre og 50 m fra tilløpselvene.

§ 4.Hyttetoaletter og avløp fra hyttene

Kjemitoaletter er ikke tillatt. Alle priveter for øvrig i nedbørsfeltet skal utstyres med tette bøtter som skal stå på støpt underlag. Ved tømming skal innholdet enten føres ut av nedbørfeltet, eller graves ned på sted som er godkjent av kommunen i samråd med tilsynsmyndighet. Spillvannsavløp direkte til Glitre eller tilløpene er forbudt. For øvrig skal spillvann håndteres etter tillatelse gitt av kommunale myndigheter i forhold til forurensningsloven (jf. § 3).

§ 5.Avfall og slam

Deponering av slam og avfall er forbudt. Deponering av hygienisert toalettjord fra hyttene tillates etter retningslinjer fastsatt av kommunen i samråd med tilsynsmyndighetene.

§ 6.Beiting

Det innføres ikke restriksjoner på beiting i nedslagsfeltet. Saltsteiner, utsettings- og innsamlingsplasser bør imidlertid legges i rimelig avstand fra selve Glitre.

§ 7.Bomveier

Veier som fører fram til Glitre eller som ligger i nedbørsfeltet, skal ikke trafikkeres med motorkjøretøy av allmennheten. Inntil videre er moped med motorytelse på inntil 50 ccm tillatt. Alle veier inn i nedbørsfeltet skal ha låst bom. Oppsetting og plassering av bommer må skje i samråd med vegeierne.

§ 8.Skogsdrift, veier, masseuttak og grusing

Det legges ingen ytterligere restriksjoner på skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i området, utover det som er nedfelt i gjeldene lovverk og som har vært praktisert fram til nå.

§ 9.Motorisert ferdsel på vannene og i nedbørfeltet

All motorisert ferdsel med kjøretøy på isen og med motorbåt på vannene i nedbørfeltet er forbudt. Kommunen kan, i samråd med tilsynsmyndighet og vannverkseier, gi dispensasjon for enkeltsøknader, og sette vilkår for bruk av motorkjøretøy, snøscooter eller motorbåt på vannene i nedbørfeltet og for løypekjøring (ref. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82).

§ 10.Bruk av båt

Det er forbudt å bruke båt, kano og lignende farkoster på Glitre. Organisert kanobruk og tilrettelegging for slik aktivitet i nedbørfeltet for øvrig er forbudt. Tilsynsmyndighet kan i samråd med vannverkseier, gi tillatelse til fast båt på Glitre for grunneier.

§ 11.Fiske

Med tillatelse fra grunneier er fiske tillatt i vann i nedbørfeltet, inkludert Glitre. Tilsynsmyndighet kan innføre fiskeforbud i Glitre hvis råvannskvaliteten av hensyn til drikkevann skulle tilsi dette. Et slik tiltak må i forkant drøftes med Glitrevannverket, fiskeforeningene, kommunene og grunneierne. Fiskekonkurranser er ikke tillatt på Glitre. Fiskekonkurranser på øvrige vatn er tillatt etter retningslinjer gitt av de respektive kommuner i samråd med tilsynsmyndighetene og rettighetshaverne.

§ 12.Fiskekultivering

Med nødvendige tillatelser fra fylkesmannen kan DOFA eller etterfølgende organisasjon foreta stamfiske og utsetting av fisk i nedbørfeltet. Formålet skal kun være å opprettholde fiske og bevare lokale ørretstammer i Finnemarka. Fiskepleie i nedbørfeltet generelt skal for øvrig skje etter driftsplaner, godkjent av rettighetshaverne.

§ 13.Jakt, viltpleie og viltoppsyn

Det innføres ikke spesielle innskrenkninger på jaktutøvelse, viltpleie, viltoppsyn utover gjeldene lover og forskrifter.

§ 14.Bading

Bading er forbudt i Glitre. Badeflåter og tilrettelegging for bading i de andre vannene i nedbørfeltet er forbudt.

§ 15.Telting, leirslaging, stevner og arrangementer

Telting og leirslaging innenfor 100 meter fra Glitre er forbudt. Stevner, konkurranser og liknende arrangementer i nedbørsfeltet, kan ikke avvikles uten godkjenning fra tilsynsmyndighetene

§ 16.Ridning

Organisert ridning og tilrettelegging for slik aktivitet i nedbørfeltet er forbudt.

§ 17.Skilting, inngjerding og liknende

Dersom utviklingen i allmennhetens ferdsel og opphold langs Glitre og vassdragene for øvrig, bedømmes å utgjøre en helsefare av tilsynsmyndighetene, skal Glitrevannverket vurdere tiltak for å hindre slikt opphold ved skilting, gjerding og liknende.

§ 18.Vegetasjonssone

Glitrevannverket skal i samarbeid med grunneierne etterstrebe en mest mulig inntakt vegetasjonssone med variert innslag av bartre, lauvskog, busker og krattsjikt på 100 m rundt Glitre. Hensikten er å dempe eroderende og mulig forurensende avrenning til drikkevannsmagasinet. Opprettholdelse av en slik vegetasjonssone er ikke til hinder for skånsom skjøtsel.

§ 19.Generell informasjon

Glitrevannverket skal sørge for tilfredstillende informasjon i området med tavler, plakater osv. med opplysning om Glitre som drikkevannskilde, samt allmenn ferdsel og adferd i forhold til dette.

§ 20.Vannverkets egen virksomhet

Glitrevannverket kan, når det er nødvendig for drift, vedlikehold og anleggsarbeid på vannverket, midlertidig avvike fra de angitte beskyttelsesrestriksjoner. Prosedyrene for varsling og vurdering av slike avvik fastsettes i samråd med tilsynsmyndighetene.

§ 21.Brudd på forskrift

Overtredelse av forskriften er straffbart, jf. § 20 i forskrift om vannforsyning og drikkevann av 4. desember 2001 nr. 1372.

§ 22.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 10. oktober 2003.