Konsesjonsforskrift for visning av film, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2003-10-13-1950
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse01.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1987-05-15-21-§2
Kunngjort02.04.2009   kl. 14.30
KorttittelKonsesjonsforskrift for visning av film, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 13. oktober 2003 med hjemmel i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Bergen kommunes konsesjonsforskrift for visning av film i næring har til formål å skulle bidra til å sikre et best mulig kvalitativt og bredt filmtilbud til flest mulig mennesker i alle aldersgrupper som ønsker å se film.

§ 2.Definisjon

Med konsesjon menes i denne forskrift tillatelse til å fremvise film i Bergen kommune, jf. lov om film og videogram § 2. Med konsesjonshaver menes i denne forskrift den som tildeles konsesjonen.

§ 3.Vilkår for å få tildelt konsesjon

Konsesjon kan tildeles enkeltpersoner, selskaper/foretak eller sammenslutninger.

§ 4.Innholdet av tildelt konsesjon
1.Konsesjon tildeles eier av kinovirksomhet på fremvisningsstedet, enten eieren er enkeltpersoner, selskaper/foretak eller sammenslutninger.
2.Konsesjon gis for det enkelte fremvisningssted, eventuelt med flere saler, og kan ikke overdras til andre adresser ved flytting eller utvidelse.
3.Konsesjon kan ikke overdras. Ved overdragelse kan konsesjon benyttes i inntil tre måneder etter overdragelsen eller overføringen av hensyn til eventuell behandling av fremsatt søknad, så fremt Bergen kommune er underrettet om overdragelsen.
§ 5.Konsesjonshavers plikter

Tildeling av konsesjon innebærer en plikt til å fremvise film.

Anbefalte aldersgrenser eller aldersgrenser fastsatt av Statens Filmtilsyn skal overholdes ved visning av film.

Konsesjonshaver skal bidra til gjennomføringen av Bergen kommunes kulturpolitiske mål slik de er vedtatt i bystyret.

Konsesjonshaver plikter å tilby et bredt utvalg i alle sjangre av det som finnes på markedet av norske filmer, barnefilmer og importerte filmer som gjenspeiler mangfoldet i så vel den internasjonale filmproduksjon som den europeiske og nordiske filmproduksjonen.

Konsesjonssøker plikter å vedlegge erklæring om at de er innforstått med at eierinteresser ikke skal påvirke utvalget av film som tilbys publikum.

Det kan i særlige tilfeller gis dispensasjon fra plikten i tredje ledd. I vurderingen om det foreligger særlige grunner skal det blant annet legges vekt på om tildeling av konsesjon vil kunne dekke behovet til mindre, avgrensede grupper av etnisk, religiøs eller kulturell art.

§ 6.Saksbehandling og kontroll

Byrådet gis myndighet til å innvilge konsesjon for visning av film. Vedtak kan påklages.

Overdragelse og søknad om begrenset konsesjon behandles administrativt

Byrådet kan foreta kontroll/inspeksjon av konsesjonærens virksomhet. Konsesjonæren skal innen 1. juli hvert år sende årsrapport hvor det skal fremgå at vilkårene for konsesjon er overholdt.

§ 7.Opphør av tildelt konsesjon

Konsesjon gis for inntil 5 år. Konsesjonshaver må søke om eventuell forlengelse innen seks måneder før konsesjonen utløper.

Byrådet kan inndra konsesjonen helt eller delvis herunder inndra konsesjonen for en begrenset periode dersom konsesjonsinnehaver setter seg ut over regler som følger av lov eller forskrifter.

§ 8.Forskriftsendringer

Byrådet gis fullmakt til å vedta mindre vesentlige endringer i konsesjonsforskriften.

§ 9.Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser

Konsesjonsforskrift for visning av film i Bergen kommune trer i kraft fra den dato byrådet bestemmer.1

Kinokonsesjon som er gitt i samsvar med Bergen kommunes konsesjonsbestemmelser fra 1991 kan ved utløpet av konsesjonstiden gis dispensasjon for ytterligere drift.

Bystyret delegerer til byrådet å innvilge konsesjoner for visning av film i næring i Bergen kommune.

Det gis årlig rapport til bystyret om hvor mange og hvem som er tildelt konsesjon.

Konsesjon og retningslinjer for kinovirksomhet vedtatt av Formannskapet i 1991 oppheves på det tidspunkt byrådet bestemmer.

Forskriften erstatter delvis konsesjonsvilkår for omsetning og visning av film og videogram vedtatt av Bergen bystyre 28. januar 1991.

11. oktober 2003.