Forskrift om særskilte brannobjekter - om tilsyn med bygninger, områder, virksomheter m.m., Vestre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-2003-11-13-1368
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort27.11.2003
KorttittelForskrift om særskilte brannobjekter, Vestre Toten

Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 16. oktober 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger, områder eller virksomheter, som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter § 13 fjerde ledd.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, områder eller virksomheter i kommunen:

-overnattingssteder
-asylmottak
-boliger for hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende
-barnehager
-forsamlingslokaler
-salgslokaler
-næringsvirksomheter
-offentlige arbeidsplasser
-samfunnsviktige knutepunkter
-campingplasser.

Andre bygninger, områder eller virksomheter kan etter en risikovurdering omfattes av forskriften.

Gjennomføring av risikovurdering og fastsetting av hvilke objekter som omfattes av forskriften delegeres til leder av brannvesenet.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder eller virksomheter som følger av § 2 skal gjennomføres med en hyppighet på minst ett tilsyn hvert 4. år eller oftere, avhengig av risikoforholdene ved det enkelte objekt.

Fastsetting av hyppighet for det enkelte objekt delegeres til leder av brannvesenet.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.