Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter, mm., Gjøvik kommune, Oppland.

DatoFOR-2003-11-20-1806
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort08.01.2004
KorttittelForskrift om branntilsyn, Gjøvik

Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 20. november 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger, områder og virksomheter, som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven bestemmelser om særskilte brannobjekter § 13, 1. ledd.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, områder eller virksomheter i kommunen:

-overnattingssteder
-asylmottak
-institusjoner
-boenheter for hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende
-barnehager
-forsamlingslokaler og serveringssteder
-salgslokaler
-næringsvirksomheter
-offentlige arbeidsplasser
-samfunnsviktige knutepunkter
-campingplasser
-idrettshaller
-grendehus
-bedehus.

Andre bygninger, områder eller virksomheter kan etter en risikovurdering omfattes av forskriften.

Gjennomføring av risikovurdering og fastsetting av hvilke objekter som omfattes av forskriften delegeres til brannsjefen.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn av bygninger, områder eller virksomheter som følger av § 2 skal gjennomføres med en hyppighet på minst ett tilsyn hvert 4. år, avhengig av risikoforholdene ved det enkelte objekt.

Fastsetting av hyppighet for tilsyn ved det enkelte objekt delegeres til brannsjefen.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til brannsjefen.

§ 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/brannsjefen etter delegert myndighet, kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.