Forskrift om vedtekt om sanitæranlegg, Hemsedal kommune, Buskerud.

DatoFOR-2003-11-20-1807
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse20.11.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemsedal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4, LOV-1985-06-14-77-§65, LOV-1985-06-14-77-§66
Kunngjort08.01.2004
KorttittelForskrift om vedtekt om sanitæranlegg, Hemsedal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hemsedal kommunestyre 20. november 2003 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 4, § 65 annet ledd og § 66 nr. 2 annet ledd.

I

1. Administrative bestemmelser 

1.1 Generelt
1.1.1 Formål

Dette reglementet har til formål å sikre

-en rettmessig god og optimal forvaltning av offentlige og private sanitæranlegg
-etablering av kvalitetsmessig gode, driftssikre og økonomiske sanitæranlegg
-produksjon, transport og distribusjon av godkjent drikkevann
-at avløpsvann blir oppsamlet, borttransportert og behandlet på en hygienisk og miljømessig forsvarlig og godkjent måte
-at anleggsfunksjoner og -drift i alle deler er energiøkonomisk.
1.1.2 Virkeområde/hjemmel

Dette reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunenes vann- og avløpsledninger. Når det gjelder hjemmelen, vises til kommentarene til pkt. 1.1.2.

1.1.3 Plikt til å overholde reglementet

Eieren av et sanitæranlegg tilknyttet det kommunale ledningsnett (heretter kalt abonnenten) er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt. Dette gjelder også lekkasje.

Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg, overholder bestemmelsene.

De godkjente foretak er ansvarlig for at de respektive private anlegg/installasjoner blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.

1.1.4 Overtredelser

Dersom sanitærbestemmelsenes tekniske del etter kommunens skjønn ikke overholdes, kan kommunen stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet.

Dersom godkjent foretak overtrer bestemmelsene, kan godkjennelsen trekkes tilbake.

1.1.5 Tilknytnings- og årsgebyrer

I tillegg til bestemmelsene i reglementet her, gjelder særskilte forskrifter om tilknytnings- og årsgebyrer, gitt i medhold av lov 31.5.1974 om kommunale vass- og kloakkgebyrer med forskrifter.

1.1.6 Håndhevelse

Med mindre noe annet framgår av reglementet, skal bestemmelsene håndheves av den som av kommunen blir delegert myndighet.

Der hvor sanitæranlegg medfører utførelse som kommer inn under andre myndigheters kompetanseområde, sørger kommunen for at saken blir oversendt vedkommende myndighet til behandling.

1.1.7 Reklamasjon på vann og avløpstjenester

Vann og avløp er tjenester som kan foranledige reklamasjon fra brukerne.

1.1.8 Klage

Vedtak som kommunen treffer i medhold av disse bestemmelsene, kan påklages i henhold til forvaltningsloven.

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

1.1.9 Endringer

Kommunestyret kan vedta endringer i disse bestemmelsene.

1.1.10 Dispensasjon

Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra de bestemmelser den er gitt myndighet til å håndheve, jf. pkt. 1.1.6.

1.1.11 Ikrafttreden

Opphevelse av tidligere bestemmelser

Dette reglementet trer i kraft fra 20.11.2003. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte bestemmelser. 

1.2 Søknad om tilkobling og godkjenning av innvendige og utvendige sanitæranlegg
1.2.1 Definisjoner

Sanitæranlegg omfatter utvendige og innvendige anlegg. Utvendige sanitæranlegg omfatter alle sanitærinstallasjoner fra tilkoplingspunkt på offentlig ledning fram til grunnmur. Innvendige sanitæranlegg omfatter alle sanitærinstallasjoner innomhus.

1.2.2 Søknad om tilkobling og godkjenning av anlegg

Alt arbeid på sanitæranlegg krever godkjenning og skal søkes godkjent. Det samme gjelder større endringer under arbeidets gang i henhold til plan- og bygningsloven. Utskifting av utstyr som ikke medfører forandring av sanitæranlegg, kan utføres uten søknad, dog må slikt arbeid utføres forskriftsmessig av fagkyndig person.

Ethvert anlegg for destruksjon eller nøytralisering og utskilling av gasser, væsker eller andre stoffer må på forhånd godkjennes av kommunen.

Anlegg skal søkes godkjent på fastlagte skjemaer og med de tegningsbilag som blir bestemt. Mangelfull søknad kan avvises. Søknad skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.

Overdras et arbeid med sanitæranlegg under utførelsen til et annet godkjent foretak, skal det sendes ny søknad.

Dersom et anlegg ikke blir utført, skal søknader/godkjenninger trekkes tilbake. For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

For større og kompliserte sanitæranlegg kan det holdes forhåndskonferanse for avklaring av rammer og innhold i tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 93 a.

Plassering av stikkledninger skal som hovedregel koordinatfestes. Dersom plassering av stikkledningene ikke er koordinatfestet, skal det leveres målsatt situasjonsplan som viser hvordan ledningene ligger. Situasjonsplanen sendes kommunen for oppbevaring. Godkjent foretak er ansvarlig for at dette foreligger så snart sanitæranlegget er ferdig.

1.2.3 Tinglyste erklæringer

Ved anmeldelse av sanitæranlegg kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for følgende forhold:

at det er innhentet tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer mv. på andres eiendom

at flere eiere av felles ledninger er solidarisk ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende sanitærinstallasjoner blir fulgt

at eier eller andre har rett og plikt til nødvendig service av pumpeanlegg, maskinelt utstyr mv.

at kommunen har rett til å kreve provisoriske anlegg satt ut av funksjon ved tilknytning til kommunens ledningsnett

at senere utvidet bruk av etablert fellesanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere

Også ellers kan det kreves framlagt tinglyste erklæringer når det er nødvendig for å sikre noens rett.

De tinglyste erklæringer skal i nødvendig utstrekning være påført at de ikke kan avlyses uten kommunens samtykke.

1.2.4 Godkjenning av søknad

De vilkår som skal knyttes til godkjenning av sanitæranlegg, fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

Godkjent søknad innebærer ikke at et arbeid er godtatt i strid med gjeldende reglement, lov eller forskrifter, med mindre skriftlig dispensasjon er gitt.

Når søknad om igangsetting av sanitæranlegg er ferdig behandlet av kommunen, blir godkjent igangsettingstillatelse sendt ansvarlig søker.

1.2.5 Kontroll og besiktigelse av installasjoner

Kommunen har som eier av vann- og avløpsverket når som helst og uten forutgående varsel rett til å kontrollere/besiktige så vel anlegg under utførelse som bestående anlegg.

Vedkommende kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg.

Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor tiltakshaver/eier, ansvarlig utførende eller tredjemann.

1.2.6 Prøving

Avløpsinstallasjoner/avløpsanlegg kan, før de tas i bruk og/eller overdekkes, forlanges trykk- og/eller funksjonsprøvd.

1.2.7 Materialer og utstyr for sanitæranlegg

Alle materialer og alt utstyr som benyttes i sanitærinstallasjoner og anlegg, skal være godkjent av Godkjenningsnemnda for sanitærmateriell (GNFS) eller NS-sertifisert hvis ikke godkjennelse faller inn under andre myndigheter ifølge lover og forskrifter. 

1.3 Tilknytnings- og abonnementsbetingelser
1.3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter

Alle omkostninger i forbindelse med montering og drift av privat sanitæranlegg bæres av abonnenten.

Kummer, stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse anbringes på offentlig ledning/anlegg som del av privat lednings- og anleggstilknytning, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent. Utstyr og vedlikehold overtas av kommunen, med unntak av stikkledninger og anboringsklaver.

Kommunen kan kreve anlegg som er i strid med normalreglementet for sanitæranlegg, utbedret og/eller omlagt. Jf. forurensingsloven § 22 annen setning, plan- og bygningsloven § 89 og byggeforskriften kap. 46.1. Dersom slikt pålegg ikke etterkommes, kan kommunen la arbeidet utføres for abonnentens regning. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen la utføre uten forutgående varsel.

1.3.2 Sløyfing av tilknytning

Når stikkledning for vann eller avløp ønskes omlagt eller på annen måte satt ut av drift. skal denne plugges ved tilknytning på hovedledning eller hvor kommunen anviser.

Kommunen skal foreta oppgraving og plugging for eierens regning om pålegg om plugging ikke blir etterkommet.

1.3.3 Stenging av offentlige ledninger

Stenging av offentlige ledninger for tilknytning, sløyfing eller omlegging av stikkledning kan bare utføres av kommunen og til de tider kommunen bestemmer. Ønsker en abonnent å få utført slik stenging til andre tider, må abonnenten betale de ekstra utgifter dette måtte medføre.

Når en brann eller et arbeid på ledningsnettet gjør det nødvendig, kan kommunen stenge vannledninger uten forutgående varsel.

1.3.4 Kontroll av vannforbruk og kvalitet

Kommunen har rett til når som helst å kontrollere vannforbruket ved inspeksjon, oppsetting av vannmåler etc.

Eieren forplikter seg til ikke å sløse med vann.

Under vannmangel eller når andre omstendigheter krever det, kan kommunen bestemme innskrenkning av vanntilførselen til hele eller deler av kommunen til spesielle formål, for eksempel hagevanning, eller den kan innføre andre restriksjoner.

Kommunen skal så langt som mulig levere vann som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til godt og hygienisk vann.

Det skal i tilknytning til vannverkets drift gjennomføres rutinemessig internkontroll for overvåking og prøving av vannkvaliteten, jf. drikkevannsforskriften.

1.3.5 Videreformidling av sanitærtjenester

Uten kommunens samtykke må det ikke tas vann fra en eiendom eller tilføres avløp ut over det godkjente abonnement.

1.3.6 Ekstraordinære vannuttak/-utslipp

Ved unormalt store eller støtvise vannuttak/-utslipp må spesiell tillatelse foreligge.

1.3.7 Innslippenes beskaffenhet

Til de offentlige avløpsledninger må det ikke føres væsker eller stoffer som kan være brann- og eksplosjonsfarlige, miljø- og helsefarlige eller skadelige for kommunens avløpsanlegg.

Kommer farlige eller skadelige stoffer, væsker eller gasser ved uhell i hovedledning, må kommunen omgående varsles.

Kommunen kan stille spesielle krav til avløpsvannets beskaffenhet og kan pålegge abonnenten for egen regning å føre kontroll med vannets sammensetning.

Kommunen kan kreve innslippsavtale for spesielt forurenset avløpsvann.

Oppmaling av avfallsprodukter for transport i avløpssystemet tillates ikke for industriell virksomhet.

1.3.8 Utskillere og renseanlegg

Tilsyn, tømming og vedlikehold av private utskillere og renseanlegg må utføres i henhold til gjeldende forskrifter.

Dersom privat renseanlegg ikke drives tilfredsstillende, kan kommunen overta driften for abonnentens regning, jf. pkt. 1.3.1.

Eier er pliktig til å sette privat renseanlegg ut av drift og føre avløpet direkte til offentlig anlegg når kommunen krever det.

1.3.9 Ansvarsbegrensing

Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leieboer o.l.) eller på private sanitæranlegg som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side.

Den samme ansvarsbegrensning gjelder for tilbakeslag fra offentlig avløpssystem dersom det private avløpssystem og -anlegg i alle deler ikke er i samsvar med sanitærreglementets administrative og tekniske bestemmelser.

Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller uaktsomhet påfører kommunen. Abonnenten svarer også for skade eller ulempe som personer som bruker hans sanitærinstallasjoner påfører kommunen.

Har flere eiendommer fellesledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter dette reglement pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i dette reglementet. 

1.4 Tilleggsbestemmelser til normalreglementet
1.4.1 Omlegging av eksisterende ledninger
A.Omlegging av kommunale hovedledninger.

Når en gate eller veg skal opparbeides, undergis hovedreparasjon eller fornyes med fast veidekke, nye ledninger anlegges eller gamle legges om, avgjør kommunens administrasjon i hvilken utstrekning private stikkledninger skal ettersees, og i tilfelle repareres eller skiftes ut.

Dersom de private stikkledningene ikke tilfredsstiller normalreglementet for sanitæranlegg sine tekniske bestemmelser skal stikkledningseier selv bekoste slik reparasjon eller utskiftning.

B.Omlegging av private stikkledninger.

Ved omlegging av kloakkledning fra privat eiendom kan administrasjonen kreve at vannledningen samtidig legges om. Ved omlegging av vanninnlegg kan administrasjonen kreve at kloakkuttrekket samtidig legges om. Stikkledningseier skal selv bekoste slike omlegg.

2. Tekniske bestemmelser 

2.1 Vanninstallasjoner
2.1.1 Dimensjonering

Tilførselen av kaldt og varmt vann skal være tilstrekkelig til en fullgod bruk av de monterte sanitærutstyr og innretninger ved det laveste vanntrykk som under normale omstendigheter kan oppstå i hovedforsyningsledningen.

Vannmengde til ensartede tappesteder skal mest mulig være den samme i hele bygningen.

Vanntrykket ved de enkelte tappesteder skal være jevnest mulig ved samtidig belastning.

Bruk av sanitærutstyr må ikke gi sjenerende støy eller trykkvariasjoner.

2.1.2 Tetthetskrav

Kravet om tetthet oppfylles om man prøver anlegget ved å sette så vel kaldt- som varmtvannsledninger under et trykk av min. 1000 kPa (100 m.v.s.) og minst 100 kPa (10 mvs) høyere enn største forekommende driftstrykk.

2.1.3 Utførelse

Vannledninger skal legges og klamres på en slik måte at skadelige bruddpåkjenninger, vibrasjonsulemper, nedbøyninger og ekspansjons- og varmepåkjenninger unngås.

For ledninger i grunnen må det tas tilbørlig hensyn til påkjenninger fra jordtrykk, trafikklast, setninger og korrosjon.

Vanninstallasjoner plasseres slik at det ikke oppstår skade på andre bygningsdeler. Lekkasjer skal oppdages raskt og gjøre minst mulig skade.

Ved planlegging og utførelse av slike anlegg må det legges til rette for framtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for ledninger som ligger skjult i bygningskroppen.

Vanninstallasjoner må sikres mot frost.

Kaldtvannsledninger skal ligge slik at sjenerende oppvarming på veien fram til tappesteder unngås.

Installasjonsdeler som av driftsmessige årsaker skal kunne vedlikeholdes, repareres og betjenes, må være lett tilgjengelige.

Skjøter for rør, rørdeler og utstyr skal utføres slik at skjøtene får en kvalitet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet. Levetiden for skjøtene bør tilsvare rørets levetid, jf. NS-EN-1057, NS-1757, NS-1758, NS-1759.

Tappesteder med kaldt- og varmtvannsventil skal ha kaldtvannsventilen til høyre.

I bygning skal enhver tappeinnretning ha en avløpsanordning.

2.1.4 Sikring mot forurensning

Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømming eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder.

Tilkopling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk forandring av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispensasjon.

Det skal brukes materialer som er korrosjonsbestandige og ikke avgir giftige eller helsefarlige stoffer til vannet.

Før vanninstallasjon tas i bruk, skal det renspyles og om nødvendig desinfiseres i samråd med kommunen.

2.1.5 Stengeventiler

Enhver bygning skal ha innvendig hovedstengeventil plassert foran første avstikker, og så nær innføringen som mulig. Hver leilighet skal i tillegg ha egen stengeventil.

Stikkledning skal ha utvendig, lett tilgjengelig og manøvrerbar stengeventil av sterk utførelse.

Stengeventiler må for øvrig innsettes i nødvendig utstrekning for reparasjon og vedlikehold av sanitærinstallasjonene.

Stengeventil på offentlig hovedledning må bare manøvreres av dem som kommunen bemyndiger.

2.1.6 Vannmålere

Vannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing. Den skal i regelen monteres foran første avstikker ved innvendig hovedstengeventil.

2.1.7 Varmtvann

Varmtvann i tappesteder for personlig hygiene må ikke ha så høy temperatur at fare for skolding kan oppstå.

2.1.8 Energiøkonomisering

Ved etablering av sanitærinstallasjoner bør det tilstrebes anlegg som ivaretar en god energiøkonomisering.

2.1.9 Trykkøkning/trykkreduksjon

Dersom vanntrykket ikke er høyt nok til å gi tilfredsstillende forsyning til alle tappesteder, skal det installeres trykkøkningsanlegg.

Når trykket er høyere enn 600 kPa (6 bar), bør det installeres trykkreduksjonsventil. 

2.2 Avløpsinstallasjoner
2.2.1 Dimensjonering

Spillvannet skal kunne bortledes i takt med tilløpet, slik at det ikke kan skje oversvømmelser eller andre ulemper ved normal bruk av installasjonen.

Spillvannsystemet skal være slik at det ikke kan oppstå suge- eller trykksvingninger som kan bryte vannlukket i vannlåser.

Overvann og grunnvann må kunne bortledes slik at det ikke kan oppstå oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regn- og smeltevannsmengder for området. Kommunen kan fastsette nærmere regler i denne forbindelse.

2.2.2 Utførelse

Avløpsledninger må legges slik at skadelige bruddpåkjenninger og varmepåkjenninger unngås.

Skjøter for rør, rørdeler og utstyr mm. skal utføres slik at skjøtene får en kvalitet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet.

Avløpsledninger må sikres mot frost.

Stikkledninger skal anordnes etter det system kommunen bestemmer, jf. SFTs retningslinjer for håndtering av overvann.

Nødvendige inspeksjons- og stakekummer må innsettes.

Sanitærutstyr som har stengbare avløp, må ha overløp, unntatt når de plasseres i rom med sluk.

Til spillvannsledninger skal det bare føres spillvann, mens overvann og drensvann skal føres til overvannsledninger.

Kommunen kan kreve tak- og overvann infiltrert i grunnen etter nærmere regler.

Avløpsinstallasjoner plasseres slik at det ikke oppstår skade på andre bygningsdeler, og slik at lekkasjer oppdages raskt og gjør minst mulig skade.

Ved planlegging og utførelse av slike anlegg må det legges til rette for framtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for ledninger som ligger skjult i bygningskroppen.

2.2.3 Beskyttelse mot luktproblemer

Ethvert sanitærutstyr som er knyttet direkte til avløpsnettet, skal ha vannlås så nær utstyret som mulig.

Vannlåsene skal være selvrensende eller lett rensbare.

I bygning skal enhver avløpsanordning for spillvann ha tilførsel av vann slik at vannlåsene alltid kan være vannfylt.

Overvanns- og grunnvannsinstallasjoner må forsynes med vannlås såfremt luktulemper kan forventes å oppstå.

2.2.4 Beskyttelse mot slamavleiring

Avløpsledninger må legges på en slik måte og med slikt fall at slamavleiringer o.l. mest mulig unngås. Ledningssystemet må forsynes med renseanordninger i et omfang som gjør det mulig ved behov å kunne stake og rense systemet.

2.2.5 Beskyttelse mot tilbakeslag fra hovedavløpsledning, høyvann etc.

Vannstand i overvannskum, drenskum, utskiller, vannlås for sanitærutstyr etc. må ha slik overhøyde over full hovedledning at tilbakeslag av avløpsvann fra denne normalt ikke skal kunne skje.

Hvor beliggenheten medfører risiko for tilbakeslag fra høyvann etc., skal stikkledning forsynes med stengeanordning (høyvannslukker).

Stengeanordninger må ikke brukes for wc, urinavløp o.l., unntatt for tilfluktsrom.

Kan avløpet ikke føres med naturlig fall til hovedledning, sjø eller elv, eller det ønskes en sikrere beskyttelse mot tilbakeslag enn stengeanordninger kan gi, skal avløpsvannet føres til kum, hvorfra det pumpes opp i avløpssystemet. Spillvann og overvann skal føres til hver sin pumpekum. Slike systemer må sikres mot oppstuvning ved strømbrudd, pumpehavari eller lignende

2.2.6 Utskillere og renseanlegg

Utskillere og renseanlegg må plasseres på hensiktsmessig og lett tilgjengelig sted for vedlikehold og tømming. 

2.3 Tilleggsbestemmelser til normalreglementet
2.3.1. Tilknytning av private stikkledninger
A.Kommunens ledningsnett defineres normalt som vannledninger lik eller større enn 100mm og avløpsledninger lik eller større enn 150mm. Mindre dimensjoner er normalt private stikkledninger. I kommunens database for ledningskartverk fremgår det detaljer om hva som er kommunens ledningsnett.
B.Private stikkledninger for vann og spillvann skal fortrinnsvis tilkobles kommunens ledningsnett i kum. Finnes det ingen kum i rimelig nærhet kan abonnenten pålegges å sette ned en kum for egen kostnad jfr. Pkt 1.3.1.
C.Kommunens administrasjon gis anledning til å godkjenne alternative tilkoblinger dersom det er forbundet med store ekstrakostnader å tilkoble privat stikkledning utenfor kum, eller det er andre spesielle grunner som gjør tilkobling i kum lite tilrådelig.

Dersom alternativ løsning skal benyttes må det foreligge skriftlig tillatelse fra administrasjonen før tilkobling kan foretas.

2.3.2. Installasjon av vannmålere

Vannmålere installeres iht. kommunens til enhver tid gjeldende reglement for installasjon, drift og avlesning av slike.

II

Forskriften trer i kraft 20. november 2003.