Forskrift om særskilte bestemmelser på barnevernområdet for Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2003-11-24-1373
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune,.
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§2-3
Kunngjort27.11.2003
KorttittelForskrift om barnevernet i Oslo

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 24. november 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-3 bokstav a.

§ 1.Oslo kommunes særlige plikter, oppgaver og kompetanse

De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter lov om barneverntjenester skal ivaretas av statlig regional barnevernmyndighet skal i Oslo kommune ivaretas av kommunen. Oslo kommune har herunder ansvaret for

a)plassering av barn utenfor hjemmet,
b)etablering og drift av institusjoner som hører under lov om barneverntjenester, eventuelt med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og behandling av barn,
c)rekruttering og formidling av fosterhjem,
d)at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og veiledning.

Lov om barneverntjenester og forskrifter gitt med hjemmel i loven gjelder tilsvarende såfremt ikke annet følger av forskriften her.

§ 2.Forskriftens stedlige virkeområde

Denne forskriften gjelder Oslo kommune.

§ 3.Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

Når det er truffet vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd, skal barnet plasseres

a)i fosterhjem, jf. lov om barneverntjenester § 4-22,
b)i institusjon i henhold til denne forskrift § 1 bokstav b) og § 6, samt i institusjoner i henhold til lov om barneverntjenester § 5-1 og § 5-8,
c)i opplærings- eller behandlingsinstitusjon når dette er nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet.
§ 4.Institusjonsplan

Oslo kommune skal utarbeide en plan for løsningen av de oppgaver som er nevnt i § 1 b). Planen skal vise hvordan kommunen vil dekke aktuelle og fremtidige behov for institusjonsplasser.

Utkast til plan skal sendes fylkesmannen til uttalelse.

§ 5.Samarbeid med institusjoner som hører under andre lover

For barn som det blir vurdert å plassere i en institusjon under en annen lov, skal Oslo kommune sørge for at det blir etablert et samarbeid mellom kommunen og disse institusjonene.

§ 6.Godkjenning av institusjoner

Private og kommunale institusjoner i Oslo kommune kan bare benyttes for barn som omfattes av loven dersom institusjonen er godkjent av Oslo kommune i henhold til lov om barneverntjenester § 5-8. Statlig sentral barnevernmyndighet er klageinstans for Oslo kommunes vedtak om godkjenning.

Oslo kommune kan gi nærmere regler om regnskapsføring og om innsyn for Oslo kommune i regnskapene.

§ 7.Fylkesmannens ansvar for tilsyn med Oslo kommunes oppgaver etter denne forskriften

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at Oslo kommune utfører de oppgaver den er pålagt etter lov om barneverntjenester § 2-3 bokstav a og denne forskriften.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.