Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-2003-12-02-1406
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse02.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelFOR-2002-06-26-744-§3-4, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort04.12.2003
KorttittelDel. ang. tillatelse til gassoppbevaring, Tromsø

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2. desember 2003 med hjemmel i forskrift av 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd, jf. lov av 16. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

I

I medhold av forskrift av 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd delegeres Tromsø kommune myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser.

II

Vedtaket trer i kraft straks.