Forskrift om feieavgift, Løten kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-12-12-1867
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort22.01.2004
KorttittelForskrift om feieavgift, Løten

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Løten kommunestyre 12. desember 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 annet ledd.

I

1.Feieavgift betales av alle eiere av boliger med fyring.
2.Grunnlaget for avgiften settes til en avgiftsenhet.
3.Feiing av et pipeløp (en pipe) utgjør en avgiftsenhet.
4.Ett tilsyn utgjør to avgiftsenheter.
5.Tilsyn utføres hvert 4. år.
6.Feiehyppighet (frekvens) fastsettes av brannvesenet i samsvar med (gjeldende) bestemmelser i forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.
7.Samlet avgift(er) for en periode på fire år betales med like beløp pr. år.
8.Kronebeløpet pr. avgiftsenhet fastsettes årlig i forbindelse med fastsettelse av kommunale avgifter for øvrig i kommunen.
9.Brannvesenet gir utfyllende bestemmelser for innholdet i tjenesten og om ytelser og betalingssatser for større fyringsanlegg.
10.Regulativet illustreres ved følgende oversikt over årlig avgift: 

A = 1 avgiftsenhet

Årlig feiingFeiing hvert 2. årFeiing hvert 4. år
Ett pipeløpA + 2A/4 = 1,5 AA/2 + 2A/4 = 1,0 AA/4 + 2A/4 = 0,75 A
To pipeløp2A + 2A/4 = 2,5 A2A/2 + 2A/4 = 1,5 A2A/4 + 2A/4 = 1,00 A
Tre pipeløp3A + 2A/4 = 3,5 A3A/2 + 2A/4 = 2,0 A3A/4 + 2A/4 = 1,25 A
osv.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.