Forskrift om innsamling av husholdningsavfall/næringsavfall, tømming av slamavskillere, privéter og tette tanker, spesialavfall, slam og avfalls- og slamgebyrer, Måsøy kommune, Finnmark.

DatoFOR-2003-12-12-1868
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse22.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forMåsøy kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§32, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort22.01.2004
KorttittelForskrift om innsamling av avfall, Måsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Måsøy kommunestyre 12. desember 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 32, § 33 og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/næringsavfall, tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv.

Tvungen slamtømming skal gjelde for eiendommer o.l. som har slamavskillere eller andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, tette tanker, samt priveter i tettbygd strøk.

Forskriften er gjeldende der kommunen har opprettet eller oppretter tvungen renovasjon og slamtømming.

Forskriften gjelder også gebyrer på avfall og slam.

§ 2.Definisjoner

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. For næringsavfall gjelder innsamling av det avfall som inngår i kommunens renovasjonsordning.

Som abonnent regnes eier av bebygd eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Hver abonnent som omfattes av renovasjonsordningen skal ha minst ett abonnement. Abonnenter med mer enn en boenhet skal ha minst ett abonnement pr. enhet.

Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Som oppsamlingsenhet gjelder dunk/stativ/container som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig å anvende i forbindelse med gjennomføring av renovasjonen. Oppsamlingsenheten er beregnet for oppsamling av den enkelte abonnents avfallsfraksjoner.

Optisk sortering er sortert avfall som samles i separate poser med anvist farge slik at avfallstypen kan sorteres optisk etter fargen på posen.

Miljøstasjon er en egen lukket container for innsamling av sortert spesialavfall.

§ 3.Unntak for visse typer avfall

Etsende, eksplosivt eller selvantennende avfall omfattes ikke av disse forskrifter. Slike avfallstyper skal leveres til de til enhver tid gjeldende spesialavfallsordninger i kommunen, eller andre godkjente mottaksordninger.

Giftig og miljøfarlig avfall som f.eks. plantevernmidler, medisiner, maling, lim, spillolje mv. leveres til egen miljøstasjon.

Avfall som pga. størrelse, vekt, type, konsistens ikke passer inn i kommunens innsamlingssystem må abonnenten selv besørge til godkjent mottak som er i kommunen.

§ 4.Tvungen renovasjonsordning

Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, privéter mv. som omfattes av disse forskriftene.

Alle boligeiendommer som ligger i kommunens renovasjonsområde omfattes av kommunens renovasjonsordning.

Ingen andre kan uten tillatelse fra kommunen drive innsamling, transport eller behandling av avfall og slam.

Alle eiendommer i kommunen inkludert nærings-/produksjonsvirksomhet, omfattes av kommunens renovasjonsordning. For nærings- og produksjonsvirksomhet skal hver virksomhet innenfor eiendommen belastes med minimum ett abonnement.

For bestemte eiendommer eller i bestemte områder kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike ordninger er opprettet, plikter alle å delta.

Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Kap. 2. Innsamling mv. av husholdningsavfall/næringsavfall

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenter som omfattes av den kommunale innsamling av husholdningsavfall/næringsavfall skal sørge for å ha et tilstrekkelig antall godkjente oppsamlingsenheter for sitt avfall.

Abonnenten/bruker er ansvarlig for at avfallet er sortert i henhold til de retningslinjer som kommunen til enhver tid bestemmer.

Abonnenten skal på tømmedagen plassere oppsamlingsenheten nærmest mulig kjørbar vei, maks. 5 - fem - meter. Ved plassering utover 0 - null - meter fra veikant skal veien, vintertid være ryddet og eventuelt sandstrødd og renovatør skal komme til oppsamlingsenheten uten hindringer.

Abonnenten må bringe beholderen frem til kjørbar vei innen kl. 07.00 på tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten må påse at bruk og plassering av oppsamlingsenheten skjer etter disse forskrifter.

Abonnenten har ansvar for renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheten. Beholderen skal være av en slik beskaffenhet at avfallet er sikret mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper.

Kommunen kan pålegge abonnent(er) til å bruke oppsamlingsenhet(er) plassert for felles bruk.

Kommunen kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet hvis dette anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på uheldig måte.

Abonnenten skal videre påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene og etter retningslinjer fastsatt med hjemmel i forskriftens § 24.

§ 6.Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter

Kommunen besørger innkjøp og utlevering av oppsamlingsenheter for innsamling og sortering av avfallet basert på optisk sortering. Etter utlevering er disse å regne som abonnentens eiendom. Abonnenten svarer for all skade og slitasje på oppsamlingsenheten som ikke er forårsaket av skade ved tømming og må også erstatte bortkommet eller ødelagt enhet.

Kommunen kan påby og besørge anskaffelse av ny eller flere oppsamlingsenheter, dersom det er for få enheter eller dersom oppsamlingsenheten er ødelagt eller ikke tilfredsstiller kommunens krav. Abonnenten må dekke kostnadene ved komplementeringen.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr må ha kommunens samtykke.

§ 7.Plassering av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten skal plasseres på en for abonnenten og renovatøren lett tilgjengelig plass, og på et plant og fast underlag.

Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom med direkte utgang til kjørbar adkomst.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vintertid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

På tømmedagen skal oppsamlingsenheten være plassert nærmest mulig kjørbar vei, maks. 5 - fem - meter fra veikant. Godkjenning av avstand utover 5 - fem - meter skal avtales og kan medføre tillegg i avgiften. Dispensasjon gis iht. retningslinjer til renovasjonsforskriften, jf. § 24.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsplasser for oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnentene til å benytte disse.

I tilfeller hvor abonnenten selv bringer avfallet fram til kjørbar vei for innsamling, plikter abonnenten å se til at avfallet er forsvarlig emballert og sikret mot fugler, skadedyr mv.

Kommunen eller den kommunen bemyndiger kan pålegge abonnenten å gjennomføre slike sikringstiltak.

§ 8.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle kjøretøy med tilstrekkelig akseltrykk. Vegen må ha fri høyde på minst 4,5 meter og ellers tilfredsstille alminnelige krav til framkommelighet og kjøresikkerhet. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig sandstrødd. Ikke kjørbar vei blir ikke renovert.

For henting av husholdningsavfall/næringsavfall på private veger må det være felles oppsamlingsplass for minst 3 - tre - husstander.

§ 9.Bruk av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten skal brukes i tråd med disse forskrifter og retningslinjer fastsatt med hjemmel i forskriftens § 24.

Avfallet skal sorteres og emballeres etter gitte retningslinjer for gjennomføring av kildesorteringen. Løst avfall kan derfor ikke kastes direkte i oppsamlingsenheten.

Det er abonnentens ansvar å holde orden rundt oppsamlingsenheten og om nødvendig etablere tilfredsstillende løsninger slik at beholderen ikke kommer på avveie.

Ved grove brudd, og gjentatte brudd, på denne paragraf, kan abonnenten bli pålagt å rydde opp og selv bringe avfallet til godkjent oppsamlingssted/mottaksstasjon. Slike pålegg vil bli gitt skriftlig.

§ 10.Avfall som samles inn ved særskilte innsamlingsordninger

Kommunen kan opprette særskilte innsamlingsordninger for gjenvinning og resirkulering av avfall. Avfall hvor det er opprettet slike ordninger for skal leveres gjennom fastsatte innsamlingsordninger og ikke legges i den ordinære oppsamlingsenheten.

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, kan bestemme hvordan avfallet etter denne paragraf skal håndteres.

§ 11.Innsamling av husholdningsavfall/næringsavfall

Den som samler inn avfall er bare forpliktet til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten, og pakket etter krav til sortering for gjennomføring av kildesorteringen.

Avfallet hentes rutinemessig minimum en gang pr. 14. dag, jf. forskriftens § 23 og § 24. På helge-/høgtidsdager vil hentedag bli forskjøvet.

I spesielle tilfeller, eller ved egne ordninger kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet eller bestemme at tømming bare skal foretas visse deler av året.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke sjeneres av støy, lukt og støv. Etter oppsamling skal beholderen settes tilbake på hentestedet slik den ble hentet/funnet.

Søl fra tømming skal fjernes av renovatøren. Under transport skal avfall sikres slik at det ikke faller av og forsøpler.

Kap. 3. Tømming av slam fra slamavskillere mv.

§ 12.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er merket med navn og er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord og annet fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Avstanden fra kjørbar veg til anlegget kan ikke være lenger enn 40 - førti - meter. Høydeforskjellen mellom bunn tanker og veggplanet skal ikke være over 6,5 meter.

Den som tømmer anlegget skal ha rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 13.Tømming av slamavskillere mv.

Varsel om tømming kunngjøres i dagspressen eller på den måten kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med helårsbolig med innlagt vann og med vannklosett tilknyttet godkjent avløpsanlegg skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn 1 - en - gang hvert annet år.

For eiendommer med helårsboliger med innlagt vann og uten vannklosett tilknyttet godkjent avløpsanlegg og for fritidsboliger, skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn 1 - en - gang hvert tredje år.

For eiendommer med tette oppsamlingstanker, septiktanker, skal disse tømmes minst 2 - to - ganger hvert år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme/godkjenne annen tømmehyppighet.

De forannevnte tømmefrekvenser er et minimumskrav. Tømming skal utføres oftere hvis det er nødvendig.

Tømmingen skal skje uten unødig sjenanse for beboerne. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder og porter og dører skal være lukket, eventuelt låst.

Kap. 4. Håndtering av spesialavfall

§ 14.Håndtering av spesialavfall

Den som frembringer eller er i besittelse av spesialavfall har plikt til å levere denne til kommunens miljøstasjon(er).

Spesialavfall skal transporteres på en forsvarlig måte til godkjent miljøstasjon og skal om nødvendig emballeres og merkes.

§ 15.Oppbevaring av spesialavfall

Spesialavfallet skal mellomlagres i miljøstasjon på en forsvarlig og forskriftsmessig måte.

Foretak som pga. sin virksomhet frembringer større mengder spesialavfall kan bli pålagt midlertidig oppbevaring av dette på en forsvarlig måte. Kommunen kan i slike tilfeller pålegge det enkelte foretak, for egen regning, anskaffelse av spesialcontainer for formålet.

§ 16.Behandling av spesialavfall

Alt spesialavfall oppbevares midlertidig og leveres til godkjent spesialavfallsmottak.

Alle kostnader vedrørende mottak, lagring og levering av spesialavfall dekkes gjennom renovasjonsgebyret.

Den enkelte virksomhet skal selv dekke kostnadene for leveranse av spesialavfall.

Kap. 5. Slam- og avfallsgebyrer

§ 17.Gebyrer på renovasjon (renovasjonsgebyr)

Alle som beskrevet etter § 4 skal betale ett årlig renovasjonsgebyr som innkreves av kommunen. Antall abonnement fastsettes av kommunen, iht. § 24.

Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrer og deponiavgifter.

Kommunen kan fastsette differensierte avgifter for levering av avfall gjennom kommunal renovasjonsordning.

§ 18.Gebyrer for slamtømming

Eiendom/abonnent med septiktank, slamavskiller, privét mv. - jf. kapittel 3, skal betale et (årlig) gebyr for tømming og driftskontroll.

Eiendom/abonnent skal betale gebyr ved ekstra tømming når tømming skjer utenfor fast tømmeplan.

Kommunen fastsetter regler for beregning av slamgebyr.

§ 19.Levering av avfall til mottaksstasjon

Kommunen fastsetter og innkrever gebyr/avgift etter innlevert mengde ut fra vekt eller pris pr. stk. eller volum.

Kommunen kan fastsette differensiert gebyr/avgift på forskjellig type avfall, sammensetning og sorteringsgrad.

I de tilfeller der kommunen har gitt andre tillatelse til å drive oppsamlingsplass/behandlingsanlegg eller deponi for avfall, fastsetter disse egne betalingssatser for levering til disse anleggene, og krever inn betalingen.

Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for tømming av slamavskillere og fastsettelse av deponiavgifter mv.

§ 20.Innkreving av renter mv.

Innkreving av renovasjonsgebyr og gebyr for slamtømming skal utføres av kommunen.

Årlige avfallsgebyrer med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 6. Avsluttende bestemmelser

§ 21.Klage

Vedtak som er fattet i medhold av disse forskriftene, kan påklages etter forvaltningslovens regler.

Det er ikke anledning til å påklage kommunalt vedtak gjort med hjemmel i forurensningslovens § 26 tredje ledd og § 30 og § 34.

§ 22.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 23.Delegering

Kommunens myndighet og oppgaver etter disse forskriftene er delegert til det interkommunale selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS, Laatasveien 2A, Postboks 322, 9711 Lakselv. Delegeringen gjelder gjennomføring av innsamling, mottak og behandling av avfall.

§ 24.Retningslinjer med hjemmel i forskriftene

Kommunen gir Finnmark Miljøtjeneste AS v/styret, myndighet til å utarbeide utdypende retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av disse forskriftene. Disse skal godkjennes av teknisk komité.

§ 25.Ikrafttreden

Forskriftene trer i kraft fra kunngjøringsdato.

Når denne forskrift trer i kraft, oppheves tidligere renovasjonsforskrifter.