Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-2003-12-15-4882
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort13.11.2003
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Frogn

Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommune 15. desember 2003 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål. Jf. også forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap. 8. § 8-2 og § 8-3.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovn i bolig eller fritidsbolig.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk. Jf. også forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap. 8. § 8-2.
e)Sankthansbål (krever tillatelse fra Brannvesenet).
f)Flatebrenning og brenning av hogstavfall på stedet i skogbruket.
g)Halmbrenning i jordbruket. Jf. også forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap. 8.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2004.