Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Andebu kommune, Vestfold.

DatoFOR-2003-12-16-1855
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2009-03-31-925
EndrerFOR-1976-12-16
Gjelder forAndebu kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort16.01.2004
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Andebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Andebu kommunestyre 16. desember 2003 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Endret ved forskrift 31 mars 2009 nr. 925. Oppheves ved forskrift 8 nov 2016 nr. 1315 (i kraft 1 jan 2017).

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer
3.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Andebu kommune (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ (vedtas hvert år av Kommunestyret)
-Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Bestemmelser om bruk av vannmålere.
§ 1-1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 1-3.

§ 1-3.Definisjoner

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del. 

Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet):

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer se NS-3940. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Leveringsvilkår:

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

2. Vann- og avløpsgebyrer

§ 2-1.Gebyrtyper vann- og avløp

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 2-2.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Størrelsen av gebyret fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 2-3.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr (fast del)
-forbruksgebyr (variabel del)

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig (inkl. fritidsbolig/hytte). Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og institusjoner.

-Abonnementsgebyr for kombinasjonsbygg (næring og bolig)

For eiendommer som benyttes både til næring og bolig, betales en avgift for næring og en avgift for hver boenhet.

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige boligabonnenter med et gebyr pr. boenhet. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer, institusjoner og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, ev. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, og pris pr. m³ .

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 2-5.

Hvis forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

0Endret ved forskrift 31 mars 2009 nr. 925.
§ 2-4.Leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 2-5.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 2-6.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen, eventuelt utbygger skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester eventuelt utbygger av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 2-7.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

3. Avsluttende bestemmelser

§ 3-1.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 3-2.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

Dersom årsgebyr ikke er betalt innen 1 måned etter at abonnenten har mottatt annen gangs varsel om inn betaling, kan teknisk etat stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal abonnenten betale et tilleggsgebyr (stengegebyr) som fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 3-3.Dispensasjoner

Kommunen kan dispensere fra forskriftens bestemmelser i særskilte tilfeller.

§ 3-4.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Rådmannen.

§ 3-5.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 3-6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Forskrift av 16. desember 1976 for vann- og kloakkavgifter for Andebu oppheves fra samme dato.