Forskrift om feiegebyr, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-12-17-1870
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse22.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort22.01.2004
KorttittelForskrift om feiegebyr, Stange

Fastsatt av Stange kommunestyre 17. desember 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 annet ledd. 

1.Feiegebyr betales av alle eiere av boliger med fyring.
2.Grunnlaget for gebyret settes til en gebyrenhet.
3.Feiing av et pipeløp (en pipe) utgjør en gebyrenhet.
4.Ett tilsyn utgjør to gebyrenheter.
5.Tilsyn utføres hvert 4. år.
6.Feiehyppighet (frekvens) fastsettes av brannvesenet i samsvar med (gjeldende) bestemmelser i forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.
7.Samlet gebyr for en periode på fire år betales med like beløp pr. år.
8.Kronebeløpet pr. gebyrenhet fastsettes årlig i forbindelse med fastsettelse av kommunale gebyrer for øvrig i kommunen.
9.Brannvesenet gir utfyllende bestemmelser for innholdet i tjenesten og om ytelser og betalingssatser for større fyringsanlegg.
10.Regulativet illustreres ved følgende oversikt over årlig gebyr: 

A = 1 gebyrenhet

Årlig feiingFeiing hvert 2. årFeiing hvert 4. år
Ett pipeløpA + 2A/4 = 1,5 AA/2 + 2A/4 = 1,0 AA/4 + 2A/4 = 0,75 A
To pipeløp2A + 2A/4 = 2,5 A2A/2 + 2A/4 = 1,5 A2A/4 + 2A/4 = 1,00 A
Tre pipeløp3A + 2A/4 = 3,5 A3A/2 + 2A/4 = 2,0 A3A/4 + 2A/4 = 1,25 A
osv