Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-2004-04-14-780
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse14.04.2004
Sist endret
EndrerFOR-1995-02-21-288
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort03.06.2004
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Bærum

Fastsatt av formannskapet i Bærum kommune 14. april 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Kommunen ønsker i størst mulig grad å resirkulere avfallet. Forholdene må legges best mulig til rette for at hageavfall komposteres på egen eiendom eller ved et sentralanlegg, og at avfall fra virksomheter/byggeplasser m.m. kildesorteres og leveres på godkjent avfallsplass.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Avfall: kondemnerte byggverk, byggeavfall o.l., løsøregjenstander, brennbare væsker, hageavfall, halm, gras mv.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn (innendørs), med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)St. Hansbål (bålet må ikke inneholde avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale o.l.).
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Det kan settes vilkår til en eventuell dispensasjon.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. Følgende virkemidler kan benyttes ved overtredelse av forskriften:

-pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges jf. forurensningsloven § 74
-kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-anmelde forholdet jf. forurensningsloven § 78 og § 79.
§ 8.Klage

Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunen etter denne forskrift.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningslovens § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft fra 14. april 2004. Fra samme dato oppheves forskrift 21. februar 1995 nr. 288 om avfallsbrenning m.m. i Bærum kommune, Akershus.