Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2004-04-29-781
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse29.04.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort03.06.2004
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Trondheim

Fastsatt av Trondheim bystyre 29. april 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706. Endres ved forskrift 26 april 2017 nr. 542 (i kraft 10 juni 2017).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen, som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner, inkludert vedovner/peiser.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser
b)brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke
c)kaffebål, St. Hansbål og liknende, bestående av rent trevirke. I eller i nærheten av skogsmark er det forbud mot åpen ild i perioden 15. april - 15. september uten tillatelse fra brann- og redningssjefen.1
1Forskriften skal ikke avgrense virkeområdet for tilgrensende forskrifter. Det henvises til forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern § 9b.
0Endres ved forskrift 26 april 2017 nr. 542 (i kraft 10 juni 2017), gjelder fotnoten.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra vedtaksdato.