Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lillehammer kommune, Oppland.

DatoFOR-2004-05-27-999
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.08.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort01.07.2004
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Lillehammer

Fastsatt av Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

1.åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
2.brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
3.brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
4.St. Hansbål (avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. skal ikke brennes på St. Hansbål),
5.ranke- og flatebrenning i skogbruket,
6.vårbrenning av halm i landbruket og brenning av tørt ryddingsvirke, (greiner m.m.) fra beiter og innmark og kantsoner rundt jorder, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 m.

I følge brannlovgivningen er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten særskilt tillatelse.

Planlagt brenning skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1 måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.