Renovasjonsforskrift for Lørenskog kommune, Akershus.

DatoFOR-2004-06-02-1915
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§27, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort25.11.2005
KorttittelRenovasjonsforskrift for Lørenskog

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lørenskog kommunestyre 2. juni 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 første og fjerde ledd, § 27 annet ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

I

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Disse forskrifter gjelder:

-hele kommunen
-sortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall
-husholdninger/virksomheter hvor det oppstår husholdningsavfall
-fastsettelse av avfallsgebyr for disse abonnenter.
§ 2.Unntak

Kommunen kan:

-unnta bestemte områder og etter søknad også bestemte eiendommer fra disse forskrifter. Skriftlig søknad om helt eller delvis fritak fra deltagelse i renovasjonsordningen skal sendes til tekniske tjenester og avgjøres av miljø- og samferdselsutvalget.
-gi særskilte regler for bestemte områder, for fritidshus og for abonnenter gruppevis eller enkeltvis.
-unnta bestemte avfallsstoffer i husholdningsavfallet fra forskriftene eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike stoffer.
§ 3.Definisjoner

Med husholdningsavfall forstås i disse forskrifter avfall fra boliger, hytter, fritidshus og lignende definert som private husholdninger, dvs. boliger som i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell. Kommunen avgjør i samarbeid med ROAF til enhver tid hva som regnes som husholdningsavfall.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommene er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnenten holder nærmere bestemte stoffer i avfallet atskilt og behandler eller leverer dette etter nærmere fastsatte regler.

Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med nedgravd rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingssteder.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for oppsamlingsutstyret og skal følge de bestemmelser som er gitt i kapittel 2 om plassering, bruk, renhold m.m. Abonnenten plikter å betale fastsatt avfallsgebyr til kommunen.

§ 5.Kommunens plikter

Kommunen skal tilrettelegge og sørge for at abonnentene til enhver tid har et miljømessig hygienisk forsvarlig og effektivt tilbud for å kunne bli av med sitt husholdningsavfall, herunder muligheter for kildesortering av husholdningsavfallet.

§ 6.Avfall fra andre virksomheter

Virksomheter med annet avfall enn husholdningsavfall skal selv sørge for og bekoste oppsamling og transport av dette avfall til offentlig godkjent avfallsbehandlingsanlegg eller til sorteringsgjenvinningsanlegg.

Dersom virksomheten omfatter midlertidige eller permanente boliger, oppholdsrom, o.l. er virksomheten abonnent på linje med vanlige husholdninger. Disse forskrifter gjelder da for virksomhetens husholdningsavfall. Virksomheten skal holde dette avfall klart atskilt fra annet avfall.

Kap. 2. Innsamling mv. av husholdningsavfall

§ 7.Type, størrelse av oppsamlingsutstyr

Det skal benyttes godkjent oppsamlingsutstyr med tilstrekkelig volum for aktuelle avfallsfraksjoner, og sikret mot skadedyr og hygieniske ulemper.

§ 8.Anskaffelse, renhold og fornyelse av oppsamlingsutstyr

ROAF besørger normalt anskaffelse, utsetting og fornyelse av oppsamlingsenhetene.

Abonnentene er ansvarlig for at enhetene ikke kommer bort, skades eller ødelegges.

Abonnentene er ansvarlig for renhold av oppsamlingsenhetene, slik at det ikke oppstår hygieniske problemer.

Hvis abonnenten ikke følger eventuelle pålegg om renhold kan kommunen utføre slikt renhold for abonnentens regning.

Unntak er avfallssuganlegg som må bekostes og eies av abonnenten. Slike anlegg skal godkjennes av ROAF.

§ 9.Felles oppsamlingsutstyr

Kommunen kan i samråd med ROAF gi tillatelse til eller påby oppsamlingsutstyr felles for flere abonnenter, herunder avfallssug.

§ 10.Plassering av oppsamlingsutstyr

Beholdere på hjul skal abonnenten sette fram til tømming maksimalt 5 m fra kjørbar vei (kfr. § 11). Det kan etter søknad i spesielle tilfeller gis dispensasjon fra denne bestemmelse.

Containere skal plasseres slik at tømmebilen kommer frem uhindret under alle slags føreforhold og slik at tømmebilen har tilstrekkelig bevegelsesrom for tømmingen.

Kommunen kan godta lengre henteavstand hos abonnent ved tegning av serviceabonnement. Kostnader forbundet med økt henteavstand belastes abonnenten i form av et servicegebyr.

§ 11.Definisjon av kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes gjennomgående vei og blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. Langs veien må det ikke være grener eller annet som kan hindre renovasjonsbilen. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Ved tvist om hvor vidt en privat vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

§ 12.Bruk av oppsamlingsutstyret

Oppsamlingsutstyret må kun brukes til oppsamling av det husholdningsavfallet som omfattes av disse forskriftene. Oppsamlingsenheter til bestemte avfallsfraksjoner skal kun benyttes til disse.

Oppsamlingsenhetene skal ikke overfylles og de må ikke pakkes fastere med avfallet enn at de lett kan tømmes. Abonnenter som enkelte ganger kan ha behov for større tømmekapasitet kan benytte de tilleggstjenester kommunen tilbyr.

I oppsamlingsenhetene skal det ikke legges flytende avfall, varm aske, stein, bygningsavfall, selvantennelige eller etsende stoffer, bilbatterier, sprøytespisser, olje e.l. Skarpe gjenstander tillates lagt i beholderne, men skal pakkes inn forsvarlig. Fuktig avfall, f.eks. matavfall, skal alltid være pakket inn slik at tilsøling av beholderne unngås. Avfallsfraksjoner som det er etablert sentrale mottaksstasjoner for, skal leveres til disse.

§ 13.Innsamling av husholdningsavfall

Den som samler inn avfallet, er bare pliktig til å ta med avfallet fra de avtalte oppsamlingsenheter. De ulike avfallsfraksjoner avhentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes for den enkelte avfallsfraksjon og slik at det ikke oppstår hygieniske problemer. Endringer i hyppighet og tømmedager skal kunngjøres og meddeles de enkelte abonnenter i god tid.

Forøvrig skal innsamlingen utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand.

§ 14.Egen levering av avfallsmaterialer

Abonnentene kan uten tilleggsgebyr levere nærmere bestemte sorterte avfallsmaterialer til dertil etablerte innsamlings- og gjenbruksstasjoner. Gjenbruksstasjoner skal også kunne motta blandet avfall fra abonnentene mot gebyr.

§ 15.Tømming av slamavskillere, septiktanker mv.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskillere, skal slamavskillerne tømmes 1 gang per år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren, og for fritidsbebyggelse, skal slamavskillere tømmes hvert tredje år. Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, men minst 1 gang per år. I spesielle tilfeller kan kommunen ved tekniske tjenester bestemme en annen tømmehyppighet. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kap. 3. renovasjonsgebyrer

§ 16.Gebyrer

Abonnentene skal betale et årlig renovasjonsgebyr til kommunen. Det årlige renovasjonsgebyret fastsettes av kommunen etter samråd med ROAF. Satsene fastsettes slik at de fremmer sortering, gjenvinning og effektiviteten i renovasjonssektoren. ROAF fastsetter leveringsgebyrer for levering til egne mottaksanlegg.

§ 17.Innkreving, renter

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1 (2) a. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 18.Klage

Klage på enkeltvedtak fattet i medhold av disse forskrifter behandles etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 19.Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. juni 2004.