Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Stavanger kommune, Rogaland.

DatoFOR-2004-06-14-1072
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort07.07.2004
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Stavanger

Fastsatt av Stavanger kommune 14. juni 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909. 

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Stavanger kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med handtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr(er) for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betales gebyrer etter følgende satser: 

Bedrifter der det er konstatert avvik:kr 1.000,-
Bedrifter uten avvik:kr 500,-
 
§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Bystyret i Stavanger fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.