Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Gildeskål kommune, Nordland.

DatoFOR-2004-06-17-4691
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse17.06.2004
Sist endretFOR-2010-06-24-1110
EndrerFOR-2004-06-17
Gjelder forGildeskål kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort10.05.2007
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Gildeskål

Fastsatt av Gildeskål kommune 17. juni 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909. Endret ved forskrifter 15 mars 2007 nr. 483 (forskriften kunngjort i sin helhet), 24 juni 2010 nr. 1110.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Gildeskål kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For hvert tilsyn utført av kommunen skal det betales et differensiert gebyr ut fra om det konstateres avvik eller ikke. Gebyret fastsettes og reguleres av kommunen. I tillegg kommer reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang kjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derved lavest mulig for den enkelte bedrift.

Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år.

Gebyret reguleres årlig.

0Endret ved forskrift 24 juni 2010 nr. 1110.
§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til en hver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 17. juni 2004.