Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med særlig stor fare for brannsmitte, samt 1890-års hus og omsorgsboliger, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2004-06-21-1181
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse19.08.2004
Sist endretFOR-2005-04-12-557
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort19.08.2004
KorttittelForskrift tilsyn med gamle bygninger, Bergen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bergen bystyre 21. juni 2004 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), § 13 fjerde ledd. Endret 12 april 2005 nr. 557 (tilføyd veiledning). 

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir lokal tilsynsmyndighet rett til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med særlig stor fare for brannsmitte, samt i 1890-års hus og omsorgsboliger.

§ 3.Tilsyn

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følges. Tilsynet omfatter også eventuelle reaksjoner etter tilsynet. Formålet med tilsynet er å avdekke manglende brannsikkerhet i aktuelle brannobjekter for å bidra til å forebygge brann i disse.

§ 4.Gjennomføring av tilsynet

Tilsyn med bygninger og eiendommer som følger av § 2 skal i utgangspunktet gjennomføres i den utstrekning som fremgår av mål utarbeidet av lokal tilsynsmyndighet. Gjennom tilsyn med nevnte bygninger og eiendommer skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekter i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 5.Tilsynsmyndighet

Den lokale tilsynsmyndigheten (Bergen brannvesen), slik den følger av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver ref. lovens § 32, kan føre tilsyn med bygninger, områder, m.m. som følger av denne forskrifts § 2.

§ 6.Sikringstiltak og pålegg

Den lokale tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og § 37.

§ 7.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Veiledning for gjennomføring av tilsyn i brannsmitteområdene

Fastsatt av Bergen kommune 12. april 2005. 

Til forskrift 21. juni 2004 nr. 1181 om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med særlig stor fare for brannsmitte, samt 1890-års hus og omsorgsboliger, Bergen kommune, Hordaland, tilføyes følgende veiledning: 

1.1 Hensikt

Tilsynet blir utført som et tematilsyn i brannobjekter beliggende i brannsmitteområdene i Bergen. Hensikten er å påse at disse er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser og for å avdekke om byggets bruk og beskaffenhet er i henhold til brukstillatelser/ferdigattester og bygningsmyndighetenes saksarkiv. For å oppnå dette, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig for offentlig myndigheter (Bergen brannvesen og Etat for byggesak og private planer) å gripe inn og pålegge eier, virksomheten/bruker å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for at brannsikkerheten skal bli tilfredsstillende og at bygget blir lovlig i bruk.

Denne prosedyre beskriver den formelle fremgangsmåten som skal følges ved tilsyn for å tilfredsstille lovverkets krav, se punkt 1.3 

1.2 Definisjoner

Brannsmitteområdene i Bergen er i denne sammenheng konsentrert omkring de brannobjekter som er beliggende i de 12 definerte brannsmitteområder/tett trehusbebyggelse, se vedlegg 1.1

1Vedlegg utelatt.
 
1.3 Grunnlag for tilsyn

Lovhjemmelen for å gjennomføre tilsyn er hjemlet i plan og bygningslovens § 10-1 og § 92 b, brann- og eksplosjonsvernlovens § 13, 4. ledd, og lokal forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med særlig stor fare for brannsmitte, samt 1890-års hus og omsorgsboliger, Bergen kommune, Hordaland, fastsatt av Bergen bystyre 21. juni 2004 nr. 1181, i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend 19. august 2004. 

1.4 Varsling
1.4.1 Forhåndsvarsel om tilsyn

I følge ulovfestet forvaltningsrett om god forvaltningsskikk skal eier normalt skriftlig varsles på forhånd, utarbeidet standard mal skal benyttes. Sammen med varsel om tilsyn vedlegges informasjonsskriv fra byrådsavdelingen, se vedlegg 2.1

Kopi av skriftlig varsel om tilsyn arkiveres hos saksbehandler og i kopibok.

Varsel om tilsyn skal gies med rimelig frist og skal normalt være eier i hende 1 uke før tilsynet skal utføres.

1Vedlegg utelatt.
 
1.4.2 Uanmeldt tilsyn

I spesielle tilfeller kan det foretas uanmeldt tilsyn i virksomheter. Uanmeldt tilsyn foretas i de tilfeller hvor man ønsker å se hvordan brannsikkerheten er ivaretatt ved normal drift, ref. brann- og eksplosjonsvernlovens § 34. Normalt skal eier av virksomheten og/eller virksomhetens øverste stedlige leder delta. 

1.5 Gjennomføring
1.5.1 Gjennomføring av tilsyn

Tilsynet skal normalt utføres i objekter uten registrerte røykløp eller som ikke allerede er registrert som særskilte brannobjekter, innenfor brannsmitteområdene i Bergen. Før tilsynspersonellet utfører tilsyn og går til møte med eier eller dens stedfortreder, skal de sette seg inn i Etat for byggesak og private planers saksarkiv vedrørende virksomheten/boligen. Ut fra dette planlegges tilsynet.

Selve tilsynet skal utføres som et tematilsyn og vil omfatte tilsyn med eventuelle fyringsanlegg, ryddighet og tilgjengelighet i rømningsveier, varslings- og slukkeutstyr, eventuelt lagring og bruk av brannfarlig vare og plassering av søppelcontainere, samt eiers forpliktelser i henhold til forebyggende forskriften. Det skal også settes fokus på bygningens bruk og brukstillatelser/ferdigattester.

Brannvesenet skal også vurdere om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekter i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis. Mest aktuelt vil det være å vurdere å kreve forebyggendeforskriftens § 3-1 iverksatt, i så fall blir dette et enkeltvedtak med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernlovens § 14 og vedtaket kan påklages etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 41.

Den ansvarlige eier eller dens stedfortreder har rett og plikt til å delta ved tilsynet. Virksomheten/bruker har rett til å være tilstede.

Tilsynsmyndighetenes rett til adgang, reguleres av brann- og eksplosjonsvernlovens § 34 og plan- og bygningslovens § 92 b, 2. ledd.

Under tilsynet vurderes den totale brannsikkerheten i forhold til personsikkerhet.

Brannmyndighetens og bygningsmyndighetene representanter tar opp og drøfter de forskjellige forhold som angår brannsikkerheten og bygningens bruk. Ved avslutning av tilsynet skal hovedkonklusjon med eventuelle avvik og anmerkninger presenteres. 

1.6 Rapportering og reaksjon
1.6.1 Tilsynsrapport

Etter tilsynet skal det skrives en tilsynsrapport jf. brann- og eksplosjonsvernlovens § 36. Ved avvik i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven skal tilsynsrapporten skrives av Bergen brannvesen og ved avvik i henhold til plan- og bygningsloven, vil forholdet bli fulgt opp av Etat for byggesak og private planer. Dette kan medføre at eier/virksomhet/bruker i enkelttilfeller, må forholde seg til to tilsynsmyndigheter. Tilsynsrapporten skal normalt være ferdig utarbeidet innen en uke etter at tilsynet er gjennomført. Rapporten kvalitetssikres innbyrdes hos den enkelte myndighet, for brannvesenet betyr dette mellom den enkelte saksbehandler.

Myndighetenes saksbehandlere er også ansvarlig for oppfølging av eventuelt gitte frister. Kopi av tilsynsrapport arkiveres hos den aktuelle myndighet med innbyrdes utveksling av kopier. Rapporten sendes umiddelbart til eier/virksomhet/bruker. 

1.6.2 Pålegg og forbud mot bruk

Tilsynet kan medføre at brannvesenet avdekker overhengende fare etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 tredje ledd. Eksempler på dette kan være oppbevaring/behandling av brannfarlig vare, utførelse av varme arbeider og grove feil ved piper og ildsteder som åpenbart kan føre til brann, uten at forholdsregler i forbindelse med personsikkerhet og fare for brann er tilfredsstillende ivaretatt. Tilsynsmyndighetene kan da stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. helt eller delvis.

Om nødvendig kan brannvesenet kreve bistand fra politiet for å sikre gjennomføring av vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 annet og tredje ledd.

Etat for byggesak og private planer kan nedlegge forbud mot bruk av hele eller deler av bygg/områder dersom det under tilsyn avdekkes ulovlig bruksendring som medfører en overhengende fare for liv og helse, i henhold til plan- og bygningslovens § 113. 

1.6.3 Pålegg om strakstiltak

Under utførelse av tilsyn i bolig/virksomhet der tilsynsmyndigheten avdekker forhold som vil kunne utgjøre en fare for personsikkerheten i en brann og rømningssituasjon jf. brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 første ledd og plan- og bygningslovens § 113, kan tilsynsmyndigheten gi pålegg om strakstiltak med kort frist for gjennomføring. Eksempel på dette kan være mangel av/blokkerte rømningsveier, rømningsveier fører ikke til det fri/sikkert sted, mangel av slokkeutstyr eller brannvarsling/detektering. Tilsynsmyndigheten må i hvert enkelt tilfelle vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes opp mot fristen eier/bruker blir gitt for å iverksette tiltakene. 

1.7 Tilsynsmyndighetenes saksgang etter utført tilsyn
1.7.1 Ingen avvik

Hvis det under tilsynet ikke fremkommer avvik, meddeles dette ved oppsummeringen etter tilsynet og i tilsynsrapporten. Det kreves da ingen tilbakemelding fra eier/virksomhet/bruker. 

1.7.2 Tilbakemelding om retting av avvik

Hvis det under tilsynet fremkommer avvik tas dette opp ved oppsummeringen på slutten av tilsynet og meddeles i tilsynsrapporten.

Brannvesenet/bygningsmyndigheten kan i enkelttilfeller selv bestemme om det skal gies lengre eller kortere frister for tilbakemelding enn 1 måned.

Eier i denne sammenheng er den person som er oppført med grunnbokshjemmelen. Eier skal gi en skriftlig tilbakemelding innen gitt frist på når og hvordan de påpekte avvik blir rettet opp. Brannvesenet anbefaler at eier skaffer seg aktuelt lov- og forskriftsverk til hjelp i dette arbeid. 

1.7.3 Manglende tilbakemelding fra eier/bruker

Dersom fristen for tilbakemelding ikke overholdes, skal saksbehandler sende skriftlig purring med varsel om pålegg. Denne purringen skal sendes når fristen er overskredet.

Eier, virksomheten/bruker gies normalt en forlenget frist på 1 uke + postgang for å komme med tilbakemelding. Det gis normalt en purring. Hvis det på tross av purringen ikke kommer noen tilbakemelding på tilsynsrapporten, utarbeides pålegg om å rette de avvik som framgår av tilsynsrapporten. 

1.7.4 Tilbakemelding er utilfredsstillende

Hvis tilbakemeldingen ikke er tilfredsstillende, tilskrives eier/bruker om forholdet.

Dette gjøres innen en uke etter at tilbakemelding er mottatt.

Eier/bruker gies anledning til å komme med et nytt forslag innfor de rammer som settes. Det skal kreves ny skriftlig tilbakemelding med tidsfrist normalt 2 uker.

I slike tilfeller vil det være formålstjenlig å konferere over telefon med eier/bruker slik at man på forhånd kommer til enighet om hva som er en tilfredsstillende tilbakemelding.

Hvis det på tross av dette forsøket ikke oppnåes tilfredsstillende tilbakemelding, forvarsles pålegg om retting av de avvik som fremgår av tilsynsrapporten. 

1.8 Generelle prosedyrer for tilsynspersonell fra brannvesenet

Ved reaksjon/vedtak om forbud mot bruk, forkynning av pålegg, pålegg, pålegg om ytterligere sikringstiltak og tvangsmulkt, følges prosedyrene som er implementert i brannvesenets prosedyrer. Egne maler er tilpasset prosjekt Bergen sentrum, og skal brukes ved reaksjon/vedtak.