Forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler, Oslo.

DatoFOR-2004-06-23-1157
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse23.06.2004
Sist endretFOR-2014-12-18-1950
EndrerFOR-1998-08-26
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§8-1
Kunngjort12.08.2004
KorttittelForskrift om skolebytteregler, Oslo

Fastsatt av Oslo bystyre 23. juni 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 8-1. Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1950. 

§ 1.Hjemmel

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), § 8-1 Skolen, har Oslo bystyre fastsatt forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler.

§ 2.Formål

Skolebyttereglene skal sikre likebehandling i alle Oslo kommunes grunnskoler ved søknad om inntak på annen skole enn den eleven sogner til.

0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1950.
§ 3.Virkeområde

Forskriften omfatter Oslo kommunes ordinære grunnskoler. Forskriften gjelder ikke elever som søker skolebytte til faste avdelinger eller skoler for spesialundervisning, og andre byomfattende tilbud.

0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1950.
§ 4.Vilkår for behandling av søknader om skolebytte.
1)Søknad om skolebytte sendes den skolen det søkes til. Rektor ved den skolen det søkes til fatter vedtak i søknader om skolebytte.
2)Dersom skolen ikke har ledig kapasitet til å ta inn samtlige som søker skolebytte, skal det legges vekt på følgende forhold ved rangering av søkere:
-bostedets nærhet til skolen
-søsken ved skolen
-trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
-sosiale og/eller medisinske forhold
-søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset barnets behov enn innskrivningsskolen
-praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m.
3)Ved søknad om skolebytte der elevens skolevei vil overstige skyssgrensen på 2 km for 1. klasse/førskolen og 4 km for 2.-10. klasse, skal den skolen som eleven flytter til, som hovedregel dekke skysskostnadene.
0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1950.
§ 5.Klageadgang vedrørende skolebytte

Vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak. Ved avslag på søknad vedrørende skolebytte, skal skolen opplyse de foresatte om klageadgang og klagefristen på 3 uker, jf. forvaltningslovens § 28 og § 29.

En eventuell klage sendes skolen. Dersom skolen etter å ha vurdert saken på nytt ikke finner grunn til å endre vedtaket, skal klagen oversendes via Utdanningsetaten til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

§ 6.Flytting ut av skolens veiledende inntaksområde

Vilkår for behandling av søknad om skolebytte gjelder også for søknad om fortsatt skoleplass ved en skole etter flytting ut av skolens veiledende inntaksområde.

§ 7.Administrative bestemmelser

Byrådet gis myndighet til å foreta redaksjonelle og mindre endringer i forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler trer i kraft når bystyret har fattet vedtak i saken.

Gjeldende «skolebytteregler» retningslinjer for behandling av søknader om skolebytte og opptak av underårige elever, vedtak av Oslo bystyre 26. august 1998,1 sak 617, oppheves.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.