Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sarpsborg kommune, Østfold.

DatoFOR-2004-06-24-1414
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort04.11.2004
Rettet21.12.2004 § 5.
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Sarpsborg

Fastsatt av Sarpsborg bystyre 24. juni 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt med mindre det ikke er til allmen sjenanse eller i strid med annet lovverk (f.eks. brannloven, friluftsloven og kommunehelsetjenesteloven):

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser
b)«Kaffebål» utenom tettbygd område
c)Brenning av avfallstrevirke i vedovn innendørs, med unntak av impregnert og malt trevirke
d)Brenning av avispapir og liknende i vedovn innendørs
e)Brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk, jf. Statistisk sentralbyrås tettstedsavgrensning
f)Sankthansbål.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Ved behov for halmbrenning som har oppstått ved maskinell/teknisk svikt under pressing og ugunstige værforhold, gis det tillatelse til dispensasjon ved enkel melding.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2005.