Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bø kommune, Nordland.

DatoFOR-2004-06-28-1930
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse28.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forBø kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort03.04.2008   kl. 14.00
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Bø

Hjemmel: Fastsatt av Bø kommunestyre 28. juni 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål, brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
b)brenning av avispapir
c)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall
d)sankthansbål
c)ranke- og flatebrenning i skogbruket
d)vårbrenning av «daugress»/halm i beitefelt og eng i jordbruket.
§ 6.Dispensasjon

Brannsjefen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av brannsjefen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra vedtakstidspunktet 28. juni 2004.