Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud.

DatoFOR-2004-07-01-1862
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse13.02.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemsedal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort13.01.2005
KorttittelForskrift om avløpsanlegg mv., Hemsedal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hemsedal kommunestyre 1. juni 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

§ 1.(Virkeområde)

Forskriftene gjelder tømming og/eller avvanning av slam fra slamutskillere og andre renseinnretninger for avløpsslam, privet, tette oppsamlingstanker for avløp, fettutskillere og oljeutskillere i områder som omfattes av pliktig tømmeordning i kommunen.

Forskriften gjelder også gebyrplikt.

§ 2.(Definisjoner)

Som slam regnes alle typer avløp fra husholdning, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for separate avløpsanlegg, og er lagt under kommunal godkjenningsordning. Som fettutskiller og oljeutskiller menes egen innretning for utskilling av nevnte fraksjoner.

Tømming skjer etter nærmere regler som kommunen fastsetter.

Som abonnent regnes hjemmelshaver av eiendom med som omfattes av den kommunale tømmeordningen.

Dersom eiendommen er festet bort for 10 år eller mer, kan festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid er mer enn 10 år.

§ 3.(Pliktig tømmeordning)

Kommunen skal tømme slamutskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for slam som omfattes av disse forskriftene. Alle eiendommer i kommunen som er omfattet av kommunens tilsynsmyndighet omfattes av ordningen.

Kommunen kan i enkeltilfeller etter søknad frita enkelte eiendommer for ordningen.

§ 4.(Abonnentens plikter)

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes, er lett tilgjengelige for tømming. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, is, jord, osv. fjernes, og andre hindringer for fri adkomst for renovatøren skal ordnes av abonnenten før tømming utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen.

I tilfeller hvor abonnenten ikke har klargjort slamutskilleren for tømming etter forutgående varsling, hvor veiforhold eller andre hindringer medfører at tømming ikke kan utføres, anses anlegget som tømt når renovatøren har møtt frem for tømming. Gebyr beregnes som om anlegget er tømt på ordinær rute.

Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven.

§ 5.(Adkomst)

Veg til slamanlegget må være slik at den gir en grei og rimelig fremkommelighet for renovasjonsbilen. Det skal tas hensyn til hvilken årstid det er best fremkommelighet for tømming i området hvor tømming utføres. Utover dette er har ikke renovatør eller kommunen ansvar for skader på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Adkomst fra oppstillingsplass for tømmebil til kum skal ikke overstige 50 m fra der bilen kan plasseres (gjelder ikke traktortømming). Sugehøyde fra bunn i kum til tank på bil skal tilpasses sugeslangens lengde og ikke overstige 6 m ved 25 m slange.

For eksisterende fritidsboliger hvor tømmebil ikke kan benyttes, skal det være fremkommelig vei for traktor med vakumtank frem til kum. For nye avløpsanlegg blir krav til adkomst for tømmeutstyr bestemt gjennom utslippstillatelse. Det må ikke settes opp gjerder, murer og lignende som gjør det vanskelig å komme til med utstyr for tømming.

§ 6.(Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen)

Entreprenøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen, og tilbakeføre rejektvann fra avvanningsbil til slamutskiller som tømmes. Arbeidet skal imidlertid utføres slik at ikke unødig skade på veg eller eiendom oppstår.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Tømmeutstyr skal være slik innrettet at tømming og transport skjer på en hygienisk og estetisk måte.

Tømming skal foretas innenfor tidsrommet kl. 6.00 til 22.00 mandag til fredag, unntaksvis lørdag til kl. 18.00.

§ 7.(Tømmefrekvens)

Varsel om når tømming av avløpsanlegg skal skje i god tid før tømming utføres. Beskjed blir gitt ved skriftlig varsel til hjemmelshaver, eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. 

Tømming skjer etter følgende mønster (gjelder pr. enhet):

For eiendommer med fast bosetting og avløpsanlegg som tilfredsstiller forskrift om separate anlegg fra 1985 (dvs. 4 m³ slamutskiller), skal slamutskilleren tømmes hvert 2 år. For eiendommer med anlegg som ikke tilfredsstiller k1985-forskriften kan kommunen fastsette annen tømmefrekvens.

For fritidsboliger skjer tømming av slamavskiller hvert 4 år.

Alle tette tanker tømmes hvert år. (Både bolig og hytter).

Ekstra tømminger utover den bestemte ordningen må bestilles og bekostes av abonnent. Det er kun entreprenør som er godkjent av kommunen som har tillatelse til å tømme anlegg.

Kommunen kan i spesielle tilfeller bestemme annen tømmerutine, f.eks. at anlegg med spesiell utførelse eller belastning skal ha annen tømmefrekvens.

§ 8.(Tømming av fettutskillere)

Fettutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det.

Kommunen kan gå inn å kontrollere at funksjon- og drift av anlegget er tilfredsstillende, og bestemme ev. annen tømmefrekvens.

Eier av fettavskiller er selv ansvarlig for bestilling av tømming av sine anlegg.

Bare entreprenør godkjent av kommunen har tillatelse til å tømme anlegget.

§ 9.(Tømming av oljeutskillere)

Tømming av oljeutskillere skal bare utføres med godkjent utstyr og renovatør med godkjent utstyr og nødvendig tillatelse fra myndighetene.

Eier av oljeavskiller er selv ansvarlig for å oppfylle de tekniske og driftsmessige forskriftene som er gitt av leverandør og SFT.

Eier må dokumentere oljeutskillerens tilstand, eller betale for tilstandsregistrering som blir utført ved hver tømming. Kopi av rapporten skal den som tømmer anlegget sende til kommunen v/teknisk etat.

§ 10.(Avgift for tvungen tømming av avløpsanlegg)

Abonnenten skal betale at årlig gebyr til kommunen i henhold til gjeldende regulativ.

Kommunen fastsetter årlig regler for beregning av gebyrets størrelse.

Tømming av fettavskillere og oljeutskillere kommer ikke inn under faste årlige gebyr til kommunen. I disse tilfellene skal økonomisk oppgjør skje direkte mellom eiere av oljeutskiller og godkjent renovatør.

Anleggseier må også betale gebyr til behandlingsanlegg.

§ 11.(Innkreving av gebyr og renter)

Gebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hvert anlegg. Nekting av tilbakeføring av rejektvann vil medføre ekstragebyr.

Kommunen kan overlate registrering av abonnementsforhold og innkreving av gebyr til et interkommunalt selskap.

§ 12.(Delegering)

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er med hjemmel i forurensningsloven § 83 delegert til Hallingdal Renovasjon IKS: § 2, § 4, § 5 og § 6.

§ 13.(Klageadgang)

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Klagen sendes til kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for kommunen sin faste klagenemnd.

§ 14.(Overtredelser)

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

II

Forskrift 16. desember 19991 om tømming av slamavskillere, tette tanker, fett- og oljeutskillere og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemsedal, Buskerud, oppheves.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.