Forskrift for transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus.

DatoFOR-2004-07-17-1163
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2012-06-18-813 fra 01.09.2012
EndrerFOR-1999-01-01
Gjelder forAkershus
HjemmelFylkestingets vedtak
Kunngjort12.08.2004
KorttittelForskr. for transport for funksjonsh. Akershus

Fastsatt av Akershus fylkesting 17. juni 2004 med hjemmel i fylkestingets vedtak. Endret ved forskrifter 13. des 2007 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008), 18 juni 2012 nr. 813 (i kraft 1 sep 2012), oppheves ved forskrift 24 okt 2016 nr. 1291 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at funksjonshemmede personer som ikke kan benytte offentlig kommunikasjonsmiddel, skal ha et transporttilbud til fritidsreiser.

TT-ordningen skal være en del av et samlet tilbud av offentlig kollektivtransport.

0Endret ved forskrift 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008).
§ 2.Vilkår for reiserett

For å få innvilget reiserett må søkeren:

a)ha en funksjonshemming som antas å vare lenger enn 2 år
b)på grunn av funksjonshemmingen være ute av stand til (på egenhånd) å benytte buss, tog og annet offentlig kommunikasjonsmiddel
c)være folkeregistrert i Akershus.
0Endret ved forskrift 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008).
§ 3.Søknaden

Reiserett innvilges etter søknad. Søknaden må inneholde:

-legeerklæring med diagnose og funksjonsbeskrivelse av funksjonshemmingen og
-egenerklæring med begrunnelse for søknaden og opplysning om søkeren har bil innkjøpt med støtte fra NAV.

Legeerklæringen og egenerklæringen fylles ut på eget skjema fastsatt av Akershus fylkeskommune.

0Endret ved forskrift 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008).
§ 4.Periode for reiserett

Reiserett gis for en periode på 2 år.

For brukere som har dokumentert en funksjonshemming med varighet på 5 år eller mer, kan reiserett gis for en periode på 5 år.

TT-brukere som flytter fra Akershus og folkeregistreres i annen fylkeskommune, mister reiseretten.

Legeerklæring skal fornyes for hver periode.

0Endret ved forskrift 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008).
§ 5.Reiserett

Akershus fylkeskommune fastsetter årlig verdien av reiseretten som skal tildeles brukere med normal reiserett pr. kalenderår i tildelingsperioden.

Redusert reiserett utgjør 2/3 av normal reiserett pr. kalenderår i tildelingsperioden og gis til søkere som har et periodisk behov.

Utvidet reiserett utgjør det dobbelte av normal reiserett pr. kalenderår i tildelingsperioden og gis til søkere som kan dokumentere et særskilt behov.

Rullestolbrukere, psykisk utviklingshemmede, blinde og synshemmede, samt personer som må bruke bærbart surstoffapparat gis utvidet reiserett.

Søkere med bil innkjøpt med støtte fra NAV kan innvilges redusert reiserett.

Søkere med førerkort og tilgang til egen bil kan innvilges redusert reiserett.

Beboere på sykehjem eller annen boform for heldøgns omsorg og pleie over 67 år kan innvilges redusert reiserett.

Søkere med store transportkostnader på grunn av behov for spesialdrosje for rullestoltransport o.l., kan søke om ekstra tildeling.

0Endret ved forskrifter 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008), 18 juni 2012 nr. 813 (i kraft 1 sep 2012).
§ 6.Bruksområde

Reiseretten gjelder reiser innen Akershus og Oslo. TT-kortet kan i tillegg benyttes i andre fylker dersom drosjen har online betalingsterminal som kan avlese saldoen på TT-kortet.

Reiseretten dekker ikke reiser til og fra lege, sykehus, fysikalsk eller poliklinisk behandling.

Reiseretten dekker ikke reiser til og fra arbeid, skole eller utdanningssituasjon.

0Endret ved forskrift 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008).
§ 7.TT-kort

Den som får innvilget søknad om reiserett får tildelt TT-kort for en begrenset gyldighetsperiode.

TT-kort er et personlig verdikort og må ikke overlates til andre. Kort som ikke lenger er gyldig skal returneres til Akershus fylkeskommune. Tap av kort skal meddeles Akershus fylkeskommune.

Brukere belastes ikke kostnadene ved førstegangsutstedelse av elektroniske TT-kort, men kan belastes kostnader ved utstedelse av duplikatkort.

0Endret ved forskrift 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008).
§ 8.Egenandel

Egenandel for TT-reiser fastsettes av fylkestinget i sammenheng med fastsettelsen av øvrige kollektivsatser.

§ 9.Generelle bestemmelser

TT-reiser anses som en kollektiv reise og brukeren må påregne felles transport med andre. Transporten må bestilles senest 1 time før ønsket henting. Ved bestillingen oppgis også om det skal følge med medhjelper. For å tilpasse fellestransport, kan avtalt hentetidspunkt avvike med +/- 20 minutter.

TT-reisen skal dekke brukerens personlige transportbehov. Brukere kan ha med reisefølge.

Bestilte reiser som ikke skal kjøres, må straks avbestilles. Ikke avbestilte reiser, dekkes i sin helhet av brukeren.

0Endret ved forskrift 18 juni 2012 nr. 813 (i kraft 1 sep 2012).
§ 10.Tilbakekalling

Reiseretten kan tilbakekalles dersom det oppstår endrede forhold av betydning for denne, eller ved brudd på forskriften. Ved tilbakekalling som skyldes brudd på forskriften kan det ilegges karantenetid fra ordningen på inntil to år. Tilbakekalling er et enkeltvedtak som kan påklages jf. § 13.

TT-bruker skal underrette Akershus fylkeskommune om endrede forhold som kan ha betydning for reiseretten.

0Endret ved forskrifter 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008), 18 juni 2012 nr. 813 (i kraft 1 sep 2012).
§ 11.Unntak

Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra forskriftens regler.

§ 12.Endringsadgang

Rettigheter og plikter som er fastsatt i eller følger av vedtak fattet i medhold av denne forskriften, kan på ethvert tidspunkt endres, også med virkning for eksisterende TT-brukere.

§ 13.Klageadgang

Vedtak om reiserett kan påklages til Akershus fylkeskommunes klagenemnd i henhold til forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket har kommet frem til søkeren.

0Endret ved forskrift 13 des 2008 nr. 1798 (i kraft 1 juli 2008).
§ 14.Overgangsordning, ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005. Fra samme tid oppheves retningslinjer 1. januar 19991 for transport for funksjonshemmede i Akershus.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.