Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Åsnes kommune, Hedmark.

DatoFOR-2004-08-30-1284
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse30.08.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsnes kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort30.09.2004
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Åsnes

Fastsatt av Åsnes kommunestyre 30. august 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706. 

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner
a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk, kun etter melding. Melding rettes til Vaktsentralen, tlf. 110,
e)St. Hansbål, kun etter melding. De samme krav til brennmateriale som under § 5 pkt. b gjøres gjeldende for St. Hansbål. Melding rettes til Vaktsentralen tlf. 110,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket, kun etter skriftlig søknad. Søknad rettes til Brannsjefen,
g)halmbrenning i jordbruket, kun etter melding. Melding rettes til Vaktsentralen, tlf. 110,
h)brenning i forbindelse med bruk av pulver og skumapparat i øvelsessammenheng og i regi av brannvesenet.
§ 6.Dispensasjon

Rådmann kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Rådmann i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 30. august 2004.