Forskrift om adgang til å føre tilsyn i omsorgsboliger, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2004-09-01-1898
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse01.09.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort10.02.2005
KorttittelForskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Oppdal

Fastsatt av kommunestyret i Oppdal 1. september 2004 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn legge til rette for vern av liv, helse, miljø og materielle verdier, ved å kartlegge brannrisiko, brannsmitte- og rømningsforhold, og informere om behov for sikringstiltak etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir lokal tilsynsmyndighet rett å føre tilsyn i omsorgsboliger i Oppdal kommune.

§ 3.Tilsynsmyndighet

Den lokale tilsynsmyndigheten (Oppdal brann- og redningsvesen), slik den følger av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 32 og kommunens delegeringsreglement, kan føre tilsyn med bygninger, områder, m.m. som følger av denne forskrifts § 2.

§ 4.Gjennomføring av tilsynet
1.Tilsynsmyndigheten skal i god tid før tilsynet varsle eier/bruker. Tilsyn skal som hovedregel være meldt på forhånd. Uanmeldt tilsyn kan finne sted ved behov. Tilsynsmyndigheten skal forberede tilsynet og sørge for å klargjøre hensikten med og omfanget av tilsynet.
2.Den som utfører tilsyn skal ved tilsyn vurdere alle forhold som kan påvirke risikoen for brann og om de tiltak som er iverksatt for å begrense konsekvensene av en eventuell brann er tilstrekkelig. Tilsynsmyndigheten vil i hovedsak gi veiledende og målrettet brannverninformasjon.
3.Etter utført tilsyn skal det utarbeides en tilsynsrapport som angir avvik fra krav til brannsikringen samt opplyse om behov for eventuelt nye sikringstiltak. Rapporten skal straks sendes eier og med gjenpart til hjemmetjenesten/opplæring og bolig der disse har tildelings- og tilsynsansvar. Eier skal gi en tilfredsstillende tilbakemelding innen gitt frist om hvordan de påpekte avvik vil bli rettet opp.
§ 5.Pålegg

Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak iht. brann- og eksplosjonsvernlovens § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/brannsjefen etter delegert myndighet kan påklages iht. brann- og eksplosjonsvernlovens § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato i Oppdal kommunestyre.