Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-2004-09-13-1285
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.10.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort30.09.2004
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Frogn

Fastsatt av Frogn kommune 13. september 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Frogn kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 4.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 5.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra og med 1. oktober 2004.