Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Meløy kommune, Nordland.

DatoFOR-2004-09-16-1921
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2006
Sist endretFOR-2008-12-08-1649
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort14.12.2006
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Meløy

Fastsatt av Meløy kommunestyre 16. september 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909. Endret ved forskrifter 15 mai 2007 nr. 1001, 8 des 2008 nr. 1649.

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Meløy kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke av den art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndteringen av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For hvert tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 1 000,- dersom det ikke konstateres avvik og kr 2 000,- dersom det konstateres avvik. I tillegg kommer reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang kjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derav lavest mulig for den enkelte bedrift.

Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år.

Gebyret reguleres årlig.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2007 nr. 1001, 8 des 2008 nr. 1649.
§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.