Endringer i distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Nordland, Troms og Østfold.

DatoFOR-2004-09-24-1289
PublisertII 2004 hefte 5
IkrafttredelseDepartementet bestemmer.
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus, Aust-Agder, Hedmark, Nordland, Troms og Østfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16, LOV-2004-06-25-53
Kunngjort30.09.2004
KorttittelEndringer i distriktsinndelingen i politiet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 24. september 2004 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16, jf, lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet) avsnitt II nr. 5 og 8. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I. Endringer i distriktsinndelingen

1.For Fredrikstad kommune opprettes et namsfogdkontor.

Namsfogdkontoret overtar de oppgaver innen den sivile rettspleien på grunnplanet som ligger til Borge lensmannskontor, Onsøy lensmannskontor og Kråkerøy og Rolvsøy lensmannskontor. Øvrige gjøremål ved lensmannskontorene overtas av Fredrikstad politistasjon.

Borge lensmannskontor, Onsøy lensmannskontor og Kråkerøy og Rolvsøy lensmannskontor nedlegges.

2.For kommunene Asker og Bærum opprettes et felles namsfogdkontor.

Namsfogdkontoret overtar de oppgaver som ligger til Asker lensmannskontor og Bærum lensmannskontor.

Asker lensmannskontor og Bærum lensmannskontor nedlegges.

3.De oppgaver som Askim og Trøgstad lensmannskontor utfører i Askim kommune, overføres til Askim politistasjon.
4.Brumunddal lensmannskontor og Moelv lensmannskontor slås sammen.
5.Kommunene Bodø og Skjerstad betjenes av én tjenesteenhet. Kommunene Beiarn og Saltdal betjenes av én tjenesteenhet.
6.Kommunene Tjeldsund, Evenes og Skånland betjenes av én tjenesteenhet.
7.Arendal politistasjon og Moland lensmannskontor slås sammen.

II. Ikrafttredelse

Endringene gjennomføres fra det tidspunkt departementet bestemmer.