Forskrift om renovasjon, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-2004-09-29-1356
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.10.2004
Sist endret
EndrerFOR-1998-01-28
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort21.10.2004
KorttittelForskrift om renovasjon, Tromsø

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Tromsø kommunestyre 29. september 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av alt husholdningsavfall.

Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov, og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om avfallsreduserende tiltak og behandling av avfall for øvrig.

Forskriften skal også være kommunens styringsredskap for å realisere overordnede miljøpolitiske retningslinjer overfor alle avfalls- og renovasjonsaktører i Tromsø kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Tromsø kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Ut over to hybler som deler felles kjøkken, regnes én bruksenhet per to hybler. Renovasjonen, Tromsø kommune avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen i henholdsvis 4, 8 eller 12 md. i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Fravær for kortere tidsrom enn 4 md. gir ikke rett til fritak. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden. For arbeid på av- og påregistrering samt innsamling og utsetting av oppsamlingsutstyr i forbindelse med fritaket, vil det bli fakturert et administrasjonsgebyr.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte fritidseiendommer i området fra renovasjonsordningen. Alle oppstillingsplasser for campingvogner, samt turistanlegg som for eksempel taubaner, skiheiser mv. som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Forskriftens bestemmelser om overordnede miljø- og avfallstiltak så som kildesortering, helsemessig forsvarlig behandling av avfall etc. vil også gjelde for besittere og operatører av næringsavfall.

Renovasjonen, Tromsø kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføringen av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensingslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

-Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.
-Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
-Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker og/eller dyr.
-Smitte- risiko- og/eller problemavfall er smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinær og lignende. Patologisk avfall regnes ikke inn under denne kategorien.
-Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider.
-Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall så som matavfall, planterester, hageavfall og vått husholdningspapir.
-Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.
-Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.
-Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder, herunder sekk, dypoppsamling eller avfallssug. Renovasjonen, Tromsø kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva en finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.
-Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.
-Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår. De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt.
-Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.
-Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, metall, farlig avfall etc.
-Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område eller lokalitet med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent.
-Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.
-Med bringesystem menes kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, for eksempel et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.
-Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.
-Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med nedgravd rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter.
-Med dypoppsamling menes sentrale anlegg for flere abonnenter med nedgravde beholdere/storsekk som tømmes med en gitt tømmefrekvens.
§ 4.Kommunal innsamling av avfall

I Tromsø kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensingsloven. Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen, med unntak av eiendommer på Risøy, Musvær, Tussøy og Sandøy.

Renovasjonen kan etter grunngitt skriftlig søknad, og eventuelt etter at kommunelegen har uttalt seg, gi dispensasjon fra ordningen for særskilte eiendommer.

Renovasjonen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Ingen kan uten kommunestyrets godkjenning samle inn husholdningsavfall i Tromsø kommune. Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensing eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall og lignende i naturen.

Tromsø kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger. Det skal også være et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall for virksomheter som produserer slikt avfall under grensen for mengde som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen mottak ved ubetjente mottak for farlig avfall. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr kommunen, mot betaling, mottak ved egen mottaksstasjon for farlig avfall.

Levering av avfall på kommunens avfallsmottak fra personbil og stasjonsvogn - uten tilhenger - skal skje gratis for private husholdninger, dog innen en gitt vekt- og volumgrense.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe næringsavfall og farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

Næringsdrivende som driver salg av matvarer og lignende fra mobile gatekjøkken eller kiosker, plikter å sørge for tilstrekkelig renhold og opprydding rundt disse stedene slik at forsøpling og forurensing unngås. Dette ansvaret strekker seg til det kvartal eller tilsvarende hvor den næringsdrivende til enhver tid har utsalg.

Avfallet fra disse skal leveres til godkjent mottak eller inngå i en godkjent innsamlingsordning.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfallet, kan Tromsø kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

§ 6.Krav til sortering m.m. 

Husholdninger:

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Tromsø kommune har etablert innsamlings- og mottaksordninger for. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i de fraksjoner som til enhver tid bestemmes av Renovasjonen. 

Næringsavfall:

Også besittere av næringsavfall - som ikke er omfattet av den lovpålagte kommunale avfallsordningen - plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for kildesortering i Tromsø kommune.

§ 7.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen mottaksplass for hageavfall.

Abonnenter som ønsker det, kan inngå kontrakt med Renovasjonen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av Renovasjonen. Abonnenten må selv skaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Renovasjonen skal følges, og det blir ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 8.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører Renovasjonen, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Renovasjonen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjoner og utskiftinger etter behov. Dersom en abonnent forsettelig eller uaktsomt skader eller ødelegger en enhet, vil han selv måtte bekoste reparasjon eller utskifting. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

For avfallssuganlegg skal disse bekostes og etableres av utbygger, det aktuelle borettslag eller brukere av anlegget. Når anlegget tas i bruk, overtas det kostnadsfritt av Renovasjonen for drift og vedlikehold.

Dypoppsamlingsanlegg bekostes og etableres av anleggets brukere. Eiendomsretten, samt ansvar for drift og vedlikehold overtas av Renovasjonen.

Renovasjonen kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholdere, avfallssuganlegg, dypoppsamling eller andre lignende renovasjonsordninger når dette ansees hensiktsmessig i forhold til de mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Alle oppsamlingsordninger ut over standardabonnement forutsetter egne avtaler mellom brukerne og Renovasjonen.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter må plasseres etter Renovasjonens anvisning slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Beholderne skal på tømmedag stå med håndtakene fra vei ved maskinell tømming, og med håndtaket ut mot vei ved manuell tømming.

Henteavstand skal som hovedregel være 0,5 meter for avfallsdunk. For de abonnenter som har trådstativ og avfallssekk, skal dette plasseres nærmest mulig - og maksimalt 6 meter fra - vei.

På tømmedag må avfallsdunk være satt ut til kjørbar veg senest kl. 07.00, slik at henteavstanden er maksimalt 0,5 meter regnet fra kjørbar vei. Dunken må stå fritt uten fysiske hindringer. Tømming/henting vil normalt skje i tidsrommet kl. 07.00-15.00. Andre tidspunkt for tømming kan bli aktuelt. Etter tømming skal abonnenten tidligst mulig hente beholderen inn på egen eiendom.

Plassering av oppsamlingsenheten på tømmedag må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholderen som skal tømmes enn resten av året.

Renovatøren skal forlate beholderen utenfor vegskulderen på en slik måte at den blir til minimal hinder for normal trafikkavvikling.

Dispensasjon fra «avstandsgrensen» for frembringelse av avfallssekker/-beholdere mot vei, av medisinske grunner, skal innvilges når tilrådning fra lege foreligger. I tilfeller hvor det foreligger tvil om det medisinske grunnlaget, skal saken forelegges kommunelegen for avgjørelse. Dersom det bor andre i husstanden som ikke omfattes av kriteriene for å få dispensasjon, vil dispensasjon for husstanden ikke bli gitt. Dispensasjoner gis for ett år av gangen. Ved hjemmelsovergang opphører dispensasjonen.

Ved dispensasjoner skal dunken/stativet dog plasseres slik at den kan hentes uten unødige hindringer.

I forbindelse med ferieavvikling kan abonnenter med 0,5 meters henteavstand avtale med sin renovatør, og dermed få særskilt fritak for henteavstanden. Dette innebærer at renovatøren henter og setter på plass dunken denne ene gangen.

Abonnenter som ønsker inntil 6 meters henteavstand for dunken, kan gjøre dette mot et gebyr som fastsettes årlig i forbindelse med fastsettelsen av det ordinære renovasjonsgebyret.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsenheter, kan Renovasjonen henvise abonnentene til å benytte disse.

Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget avfallsrom. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre innsamlingen vanskelig. Løsningen skal godkjennes av kommunen.

Vinterstid skal adkomsten til oppsamlingsenheten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

Forskjellige tekniske innsamlingsløsninger kan medføre endret plassering av oppsamlingsutstyret. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge Renovasjonens anvisning mht. plassering.

§ 10.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Sprøytespisser skal leveres til apotek, bemannet gjenvinningsstasjon eller i spesielt godkjente beholdere.

Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall skal leveres fås ved henvendelse til Renovasjonen. Det henvises også til § 4 og § 5 i denne forskriften. I tvilstilfeller skal Renovasjonen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Renovasjonen til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkommet eller ødelagt ut over normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Renovasjonen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Renovasjonen er ikke pliktig å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften. Se dog § 17.

§ 11.Renovasjonens plikter

Renovatørene er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han/hun er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler veier eller plasser. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Renovasjonen og kunngjøres i «Kastekalenderen».

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 12.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene på grunn av feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal omgående meldes til Renovasjonen.

§ 13.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift skal betale renovasjonsgebyr.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnent, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Renovasjonen. Tilsvarende blir gebyret regnet fram til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter straks å melde fra til Renovasjonen dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Ulike tilleggstjenester som for eksempel levering av avfall på gjenvinningsstasjoner eller behandlingsanlegg, betales separat og i tråd med den utførte tjeneste.

§ 14.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning skal kommunen innføre differensierte gebyrsatser. Differensieringen skal skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstype, materialgjenvinning, kostnadsbesparende innsamlingssystemer (avfallssug), mv.

Differensiering vil som hovedregel ikke kunne skje på bakgrunn av sosiale forhold.

§ 15.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil tilbakebetales med renter.

§ 16.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2b og forurensingslovens § 85. Klagen blir behandlet etter reglene i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes Renovasjonen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for Formannskapet for endelig avgjørelse.

§ 17.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra Renovasjonen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan Renovasjonen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet ovenfor kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte for tunge, feilaktig plassert eller på andre måter er i strid med bestemmelsene i denne forskriften.

Overtredelser av denne forskriften kan ut over dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79, 2. ledd.

§ 18.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2004. Samtidig oppheves renovasjons- og slamforskrifter 28. januar 19981 for Tromsø kommune, Troms.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.